سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دکترابوالفضل کزازی – استاد دانشگاه علامه طباطبائی
داود ساروخانی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

آنچه که سازمانهای امروزی در جستجوی آنند، چگونگی انتخاب بهترین راهبرد برای سازمان خود ودر پی آن چگونگی اجرای صحیح و
درست آن می باشد . از مهمترین وظایف مدیران ارشد سازمانها، تصمیم گیری است . این افراد با درکی که از وضعیت حال دارند ودور نمایی
که از آین ده بر اساس قضاوتهای شهودی خود کسب نموده اند، اهداف استراتژیک سازمانها را تعیین نموده وچگونگی کسب این اهداف را
مشخص می نمایند . لذا در این تحقیق سعی شده تا با جمع آوری دیدگا ههای مختلف ودسته بندی ومقایسه این اطلاعات به نتایجی دست
یافته شود تا مدیریت ارشد سازمانها بتوانند با کمک از این دستاوردها تصمیمات صحیحتر وموثرتری بگیرند.
درابتدا به مفاهیم، تعاریف و اصول شش سیگما به طور مختصر اشاره شده است. سپس، به شرح عواملی که در بکارگیری برنامه های شش
سیگما موثر هستند ، پرداخت گردیده . این عوامل مشتمل بر ۱۱ عنصر بوده ک ه بطور جداگانه در سازمانهای بزرگ چند ملیتی، کوچک
ومتوسط وخدماتی رتبه بندی شده اند. در ادامه، محقق بر مبنای دیدگاه تطبیقی، نتایج حاصل از هر یک از سازمانهای مختلف را با
یکدیگرمقایسه نموده و در نتیجه این مقایسه ۳ عامل مهم وکلیدی که از اهمیت یکسانی در سازمانهای مذکور برخوردار بودند، شناسایی
گردید. به عبارت دیگر، این سه عامل، عناصری هستند که مدیریت هر نوع سازمانی می بایست در اجرای موفق برنامه های شش سیگما
مدنظرقراردهد. از آنجائیکه اجرای برنامه های شش سیگما در شرکتهای ایرانی بطور گسترده مورد استقبال قرار گرفته وتجربه ها نشان داده
که بکارگیری برنامه های شش سیگما برای فرهنگ صنعتی ایران بسیار موثر می باشد، لذاتوجه عمیق تر ودرعین حال جامع تر نیز به آن
احساس می گردد. بنابراین نتایج این تحقیق، مدیران ایرانی را قادر خواهد ساخت تا بتوانند با توجه به امکانات ومحدودیتهای سازمانی خود
تصمیمات بهتر وآگاهانه تری در زمینه چگونگی اجرای موثر برنامه های شش سیگما اتخاذ نمایند