سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود پورمحمد – گروه فیزیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، قزوین

چکیده:

تشخیص نوع ذرات او لیه ای که در جوزمین بهمنهای ذرات ثانوی را تولید می کنند، آگاهی ما از ترکیب شیمیایی پرتوهای کیهانی را بیشتر می کند . همچنین در نجوم پرتو گاما تفکیک بهمنهای ناشی از پرتوهای کیهانی از بهمن فوتونی ، منجر به افزایش نسبت علامت به نوفه خواهد شد . در این مقاله نتایج محاسبات مبتنی بر تحلیل موجک بر روی توزیع الکترونهای ثانویه در بهمنهای شبیه سازی شده ارائه می شود . این نتایج صحت گزارشی مبنی بر وجود ویژگیهای چند فراکتالی در بهمنها، و استفاده از آن برای تفکیک نوع ذرات او لیه را رد می کند . در اینجا، بر اساس شکل تابع تبدیل موجک توزیع سطحی و خواص آن، روش دیگری برای تفکیک ذرات اولّیه معرّفی می شود .