سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا رئیسی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
حسن شیخ زاده – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محمدرحیم کریمی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

حفاری افق های شیلی و مارلی سازندهای آسماری، پابده و گورپی میدان نفتی مارون که یکی از بزرگترین میادین نفتی جنوب غرب ایران می باشد با مشکلاتی نظیر ریزش دیواره، تنگی چاه، گیر لوله ها و … همراه است که شناخت و ترکیب و رفتار شیل ومارل های مورد نظر می تواند در کاهش این مشکلات مؤثر باشد بر این اساس، افق های شیلی و مارلی مورد نظر در محدوده میدان مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصله نشانگر حضور غالب این افق ها در بخش قاعده آسماری ( لایه های ۴ و (۵ و مرز تدریجی آن با سازند پابده است که به سمت شمالغرب بر میزان آنها افزوده می شود . بررسی کانیهای رسی این افق ها بیانگر حضور کانیهای رسی ایلیت، مونت موریلونیت، مخلوط لایه و مقادیر کمی کائولینیت و ورمیکولیت می باشد که ایلیت فراوانترین آنهاست. هم چنین تطابق عمقی نقاط تنگی چاه و گیر لوله ها بیانگر ارتباط این موارد با ترکیب کانیهای رسی از نوع مونت موریلونیت است در حالیکه در موارد شستگی چاه ) ) Washout تأثیر ایلیت بیشتر است و بیشترین میزان ریزش دیواره در لایه های با ترکیب ایلیت و مونت موریلونیت دیده می شود . میزان هرزروی در لایه های شیلی و مارلی به مراتب کمتر است .