مقاله شناسايي، آناليز توالي مربوط به ژن پروتئين ريبوزومي SA گاوميش رودخانه اي ايران و مقايسه آن با چند گونه ديگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي، آناليز توالي مربوط به ژن پروتئين ريبوزومي SA گاوميش رودخانه اي ايران و مقايسه آن با چند گونه ديگر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاوميش رودخانه اي ايران
مقاله پروتئين ريبوزومي SA
مقاله درخت فيلوژنيک
مقاله نشانگر RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكرالهي برهان
جناب آقای / سرکار خانم: اميري نيا سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: دين پرست جديد نويد
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقايسه دقيق ژنوم پستانداران نياز به لوکوس هايي دارد که در طول کروموزوم ها بصورت محفوظ موجود باشند. يکي از ژن هايي که مشخص شده داراي توالي محفوظي است، ژن پروتئين ريبوزومي SA مي باشد. هدف از اين تحقيق شناسايي توالي ژن پروتئين ريبوزومي SA در گاوميش ايران با استفاده از کلون کردن قطعات مربوط به نشانگر RAPD مي باشد. در ابتدا تعداد ۸۰ نمونه خون از جمعيت هاي مختلف گاوميش ايران اخذ گرديد. پس از استخراج DNA، تکثير پرايمرهاي RAPD تحت شرايط بهينه انجام و قطعاتي که در نمونه هاي مختلف تکرارپذير بودند، انتخاب گرديد. پس از خالص سازي قطعات، عمليات کلونينگ شامل اتصال قطعات به داخل حامل pDrive و انتقال به داخل باکتري DH5a انجام شد و پس از تعيين توالي، توالي ها ويرايش و توسط نرم افزار NCBI-BLASTN آناليز شد. نتايج نشان داد که يکي از قطعات مربوط به پرايمر (RP1 (5’GGGACGTCTC3′ شباهت زيادي با توالي نوکلئوتيدي پروتئين ريبوزومي SA در گونه هاي مختلف دارد. توالي قطعه مورد نظر در گاوميش با گاو، خوک، اسب، سگ، انسان، شمپانزه، بابون و ميمون Rhesus در نرم افزار ClustalW هم تراز و سپس درخت فيلوژنيک آن رسم گرديد. نتايج نشان داد که شباهت توالي بدست آمده با قطعه مشابه در گاو، خوک، اسب، شمپانزه، بابون، سگ، انسان و ميمون Rhesus بترتيب به ميزان ۹۳%، ۶۱%، ۶۰%، ۶۲%، ۶۲%، ۶۲%، ۶۲% و ۶۰% مي باشد. توالي اين ژن در بانک جهاني ژن با شماره دسترسي GQ452383 ثبت گرديد. نتايج اين مطالعه همچنين امکان گسترش نقشه ژنومي گاوميش را فراهم کرد.