مقاله شناسايي ارتباط بين پروتئين هاي حاد فاز (هاپتوگلوبين، فيبرينوژن)، آلبومين و يافته هاي درمانگاهي پنوموني گوساله هاي شيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي ارتباط بين پروتئين هاي حاد فاز (هاپتوگلوبين، فيبرينوژن)، آلبومين و يافته هاي درمانگاهي پنوموني گوساله هاي شيري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوساله
مقاله پنوموني آنزئوتيك (پنوموني گوساله هاي شيري)
مقاله پروتئين هاي فاز حاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرحزادي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: مهري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برونكوپنوموني آنزئوتيك گوساله بيماري چند عاملي است كه در رخداد آن عوامل بيماريزاي باكتريايي، ويروسي و شرايط محلي، مديريتي و حساسيت گوساله نقش دارند. خسارات اقتصادي حاصل از وقوع بيماري به دليل مرگ و مير و تحميل هزينه هاي درماني، كاهش اضافه وزن و كاهش طول عمر اقتصادي دام هاي مبتلا به بيماري بسيار قابل توجه مي باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسي پاسخ فاز حاد با اندازه گيري پروتئين هاي فاز حاد و پاسخ سلولي در گوساله هاي مبتلا به پنوموني آنزئوتيك و شناسايي نشانگرهاي مفيد بالقوه در ارزيابي وضعيت سلامتي آنها مي باشد. بدين منظور ۶۰ راس گوساله هلشتاين بين سنين دو هفته تا شش ماه پس از نشان دادن علايم پنوموني از گاوداري هاي اطراف مشهد انتخاب گرديد. در ادامه نمونه خون از وريد گردني گرفته شد. همچنين يك گوساله سالم (كنترل) براي هر گوساله بيمار از گوساله هاي همان فارم بصورت همجنس و همسن انتخاب و وارد مطالعه شد. پارامترهاي درمانگاهي شامل بر درجه حرارت ركتوم، تعداد ضربان قلب و تنفس در دقيقه اختلاف آماري معني داري بين گوساله هاي سالم و گوساله هاي مبتلا به پنوموني نشان دادند (p<0.05). در بين پارامترهاي خونشناسي گوساله هاي سالم و بيمار تفاوت معني داري مشاهده نشد. ميزان‌آلبومين گوساله هاي بيمار نسبت به گروه سالم كاهش و ميزان گلوبولين آنها افزايش يافته بود ولي تفاوت معني دار بين دو گروه مشاهده نشد (p>0.05). ميزان فيبرينوژن و هاپتوگلوبين گوساله هاي بيمار نسبت به گروه سالم افزايش يافته بود و تفاوت معني دار مشاهده شد (p<0.05). براساس نتايج ما در اين مطالعه اندازه گيري هاپتوگلوبين و فيبرينوژن معيار ارزشمندي براي ارزيابي وضعيت سلامت گوساله ها مي باشد كه با توجه به مقادير اين دو نشانگر مي توان از آنها به عنوان تست هاي بيمار ياب در تشخيص و درمان بيماران در سطوح انفرادي و گروهي استفاده نمود.