مقاله شناسايي الگوهاي همديدي بارش هاي شديد شمال شرق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات جغرافيايي مناطق خشك از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي الگوهاي همديدي بارش هاي شديد شمال شرق ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي گردش جو
مقاله شمال شرقي ايران
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي
مقاله بارش هاي سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميديان پور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شمال شرق ايران بعضي اوقات تحت تاثير بارش هاي شديد قرار گرفته و همين عامل باعث خسارات فراواني مي گردد. اين مطالعه از طريق طبقه بندي الگوهاي همديدي مرتبط با بارش هاي سنگين، به بالابردن درک ما از مکانيزم هاي ديناميکي که چنين بارش هايي را توليد کرده کمک مي کند. در اين مطالعه يک روز بارش سنگين، روزي تعريف شد که کل بارش روزانه در حداقل ۳ ايستگاه، برابر يا بيشتر از ۱۵ ميلي متر ثبت شده باشد. بر اين اساس ۱۸۶ روز در ماه هاي اکتبر تا مي سال هاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۶ انتخاب شدند. علاوه بر آن از ميانگين روزانه ارتفاع ژئوپتانسيل تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال، فشار تراز دريا و مولفه هاي باد مداري (U) و نصف النهاري (V) در تراز ۵۰۰ و ۸۵۰ هکتوپاسکال در روزهاي وقوع بارش هاي سنگين با تفکيک مکاني ۲٫۵ درجه در شبکه مختصاتي  60-20درجه شمالي و ۲۰-۷۰ درجه شرقي نيز استفاده شده است. جهت طبقه بندي داده هاي ارتفاع ژئوپتانسيل تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و استخراج الگوهاي آن از روش ترکيبي کمي و کيفي بهره برده شده است. ابتدا تحليل مولفه هاي اصلي با آرايه S بر روي ماتريس داده ها انجام شدند و به کمک آزمون غربالي ۹ مولفه نخست – که ۹۱ درصد واريانس داده ها را توجيه مي کردند- انتخاب و به روش وريمکس چرخانده شدند. سپس روش خوشه بندي K-means به منظور طبقه بندي نمرات عاملي که از روش PCA بدست آمده بودند، بکار برده شد. همچنين با استفاده از روش دستي نقشه هاي ۶ ساعته ي هر روز بارش، تا حداکثر ۷۲ ساعت قبل از شروع بارش بررسي گرديدند. نتايج حاصله بيانگر آن است که سه نوع الگو در ريزش بارش هاي سنگين منطقه مورد مطالعه موثر هستند: کم فشارهاي سوداني، کم-فشارهاي ترکيبي سوداني- مديترانه اي و کم فشارهاي مديترانه هاي. در بين اين سه الگو، سنگين ترين بارش ها مربوط به الگوي سوداني است.