مقاله شناسايي انواع هواي ايستگاه بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي انواع هواي ايستگاه بوشهر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم شناسي همديد
مقاله نوع هوا
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله منطقه اقليمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي آخورمه محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش از داده‎هاي روزانه ۱۸ متغير اقليمي شامل دماي خشک، دماي تر، نم نسبي در ساعات (۱۵-۰۹-۰۳)، سرعت باد، سمت باد، همگي در ساعات (۱۵-۰۹-۰۳)، ارتفاع بارش روزانه، دماي کمينه و دماي بيشينه به مدت ۲۰ سال (۱/۱/۱۳۶۳ تا ۲۹/۱۲/۸۲) براي ايستگاه بوشهر استفاده شده است. ابتدا پايگاه داده‎اي از متغير‎هاي مورد بررسي در نرم افزار متلب ايجاد شد. اين پايگاه داده شامل رخدادهايي بود که مقدار متغير‎هاي مورد بررسي بطور کامل در آن ثبت شده بودند. براي تجزيه و تحليل داده‎ها از يکي از حالات بردار ويژه به نام حالت p براي تعيين نوع استفاده شد. در واقع آرايش p برداشتي از ماتريس پايگاه داده است که متغيرهاي جوي بر روي ستونها و روزها بر روي سطرها، فراهم شده اند. سپس داده‎ها را معيار سازي ميکنيم، در اين صورت هر کدام از متغيرها سهم برابري در تعيين نوع خواهد داشت. سپس در مورد مقادير معيار شده يک تحليل خوشه اي به روش ادغام «وارد» انجام گرفت، و براي هر ايستگاه نمودار درختي ترسيم شد. با توجه به نمودار درختي کل براي ايستگاه بوشهر ۳ نوع اصلي بدست آمد و براي هر نوع بـدست آمده پيايي، رخداد، رخ نداد، روز نماينده و دوره زماني فعاليت آنها در دو دهه گذشته مورد بررسي قرار گرفت تا تغييرات فراواني انواع هوا در اين دو دهه مشخص شود.