مقاله شناسايي باندهاي هترودوپلكس ريزماهواره در هيبريدهاي برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي باندهاي هترودوپلكس ريزماهواره در هيبريدهاي برنج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج هيبريد
مقاله ريزماهواره
مقاله باندهاي غيروالديني
مقاله هترودوپلكس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي ميبدي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت زاده قربانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژنوتيپ هاي هيبريد برنج به همراه لاين هاي والدي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و در برخي از موارد باندهاي غيروالديني در افراد هيبريد (هتروزيگوت) مشاهده گرديد. با توجه به اين كه ممكن است قطعات DNA هترودوپلكس از تركيب توالي هاي آللي تشكيل يافته باشند، از آزمون هاي تركيب مقادير برابر DNA لاين هاي والديني قبل از PCR، و آزمون تركيب مقادير برابر از محصول PCR لاين هاي والديني براي تاييد موضوع استفاده گرديد. نتايج حاصل نشان داد كه همان باندهاي غيروالديني مشاهده شده در افراد هتروزيگوت، در اين آزمون ها قابل رويت مي باشند. اين آزمايشات مويد اين مطلب بوده كه اين باندهاي غيروالديني ناشي از تشكيل قطعه DNA هترودوپلكس با تركيب رشته هاي DNA مربوط به دو آلل يك جايگاه ريزماهواره اي مي باشند كه در اثر پيوند اشتباهي (mismatch) بوجود آمده و از آنجايي كه از سرعت حركت متفاوتي نسبت به همـودوپلكس ها برخوردارند بر روي ژل جايگاه متمايزي را به خود اختصاص مي دهند. مي توان وجود باندهاي غيروالديني را بعنوان مشخصه اي كليدي براي شناسايي افراد هتروزيگوت از هموزيگوت در نظر گرفت. در اين تحقيق از باندهاي هترودوپلكس حاصل از بكارگيري ريزماهواره هايRM1  و RM171 در شناسايي و آزمون خلوص ژنتيكي ژنوتيپ هاي هيبريد نيز استفاده گرديد. نتيجه حاصل نشان داد كه باندهاي هترودوپلكس ريزماهواره نه تنها براي شناسايي و انگشت نگاري هيبريدهاي برنج مفيد بوده، بلكه مي توان از آنها در تشخيص بذور خارج از تيپ در هيبريدها سود جست.