مقاله شناسايي برخي عوامل همبسته با ترويج كارآفريني در بين دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي برخي عوامل همبسته با ترويج كارآفريني در بين دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترويج کارآفريني
مقاله دانشگاه
مقاله آموزش کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي نجف آبادي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف شناسايي برخي عوامل همبسته با ترويج کارآفريني در بين دانشجويان تحصيلات تکميلي انجام شده است. به اين منظور رابطه محتواي آموزشي، آموزشگران، آموزش هاي دانشگاهي، ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان و روشهاي ترويجي اجرا شده در دانشگاه، با ترويج کارآفريني مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش اجراي پژوهش توصيفي-همبستگي بوده است. جامعه آماري شامل تعداد۱۷۴۶  نفر دانشجوي تحصيلات تکميلي دانشکده بودند كه بر اساس جدول مورگان تعداد ۳۱۳ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روش نمونه گيري تصادفي بود. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با آزمون ضريب همبستگي، مقايسه ميانگينt ، رگرسيون چندگانه و رتبه بندي فريدمن انجام پذيرفت. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد، ويژگيهاي موفقيت طلبي، خلاقيت و نوآوري، ريسك پذيري، تعيين سرنوشت و استقلال طلبي دانشجويان رابطه مثبت و معناداري با متغير ترويج كارآفريني دارند. همچنين عوامل آموزشي هاي دانشگاهي، آموزشگران دانشگاه، محتواي آموزشي و روشهاي ترويجي اجرا شده در دانشگاه، رابطه مثبت و معناداري با متغير ترويج كارآفريني دارند. نتيجه حاصل از رگرسيون چند گانه نيز نشان داد عوامل آموزشگران دانشگاه، آموزشهاي فعلي دانشگاه، محتواي آموزشي، روشهاي ترويجي اجرا شده در دانشگاه و همچنين ويژگيهاي موفقيت طلبي و خلاقيت و نوآوري دانشجويان،,۳   %50از تغييرات متغير ترويج كارآفريني را تبيين مي كنند.