مقاله شناسايي تاكسونوميك و پراكنش سوسمارهاي استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۵ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي تاكسونوميك و پراكنش سوسمارهاي استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسمارها
مقاله پراكنش جغرافيايي
مقاله استان چهارمحال و بختياري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپوياني نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مارمولك ها (سوسمارها) با حدود ۳۰۰۰ گونه، امروزه گروه بسيار بزرگي از خزندگان هستند. اين جانوران در شبكه حيات و اكوسيستم خشكي جايگاه برجسته اي دارد. جانورشناسان در نقاط مختلف جهان براي شناسايي اين جانوران مطالعات زيادي انجام داده اند كه نتايج آن منجر به يافتن گونه هاي جديد و تهيه نقشه هاي پراكنش جغرافيايي آنها شده است. در كشور ما با وجود انجام مطالعات متعددي كه توسط متخصصين خارجي و داخلي صورت گرفته است، همچنان مناطقي وجود دارد كه نياز به مطالعه دارد. در استان چهارمحال و بختياري تاكنون مطالعه اي در اين زمينه يافت نشده است. نمونه برداري از سه منطقه اردل، شهركرد و لردگان طي بهار و تابستان سالهاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ انجام گرفت. براي نمونه برداري بيشتر از روش غافلگيري استفاده شد و نمونه هاي به دست آمده پس از ثبت مشخصات و بعضا تزريق فرم آلدهيد (%۱۰) در الكل اتيليك %۷۰ نگهداري شدند. نتايج به دست آمده در مجموع شامل پنج تيره، نه جنس و ده گونه بود. تيره Agamidae با سه جنس و چهار گونه داراي بيشترين تنوع و تيره Lacertidae با سه جنس و سه گونه در مرتبه دوم تنوع قرار داشت. Gekkonidae، Scincidae و Varanidae هر يك با يك جنس و يك گونه داراي كمترين تنوع بودند. نتايج همچنين نشان داد كه منطقه شهركرد و لردگان به ترتيب با هشت جنس و هشت گونه داراي بيشترين تنوع گونه اي بودند و منطقه اردل با شش جنس و شش گونه در مرتبه دوم تنوع قرار داشت.