مقاله شناسايي تركيبات پلي فنلي و فلاونوئيدي ميوه سيب ارقام «زنوز» و «گالا» با استفاده از كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي تركيبات پلي فنلي و فلاونوئيدي ميوه سيب ارقام «زنوز» و «گالا» با استفاده از كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتوسيانين
مقاله تركيبات پلي فنلي
مقاله سيب
مقاله فلاونوئيد
مقاله كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجودي مهربان لميا
جناب آقای / سرکار خانم: دادپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دل آذر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: موافقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيلو جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجزيه كمي و كيفي تركيبات پلي فنلي ميوه سيب ارقام «گالا» و «زنوز» به وسيله HPLC تجزيه اي در زمان برداشت تجارتي ميوه ها (شهريور ماه ۱۳۸۸) انجام شد. نتايج حاصل نشان دهنده وجود تفاوتهاي كمي در ميزان پلي فنلهاي اندازه گيري شده در هر دو رقم سيب بود. در مجموع، سيب «گالا» داراي مقادير بيشتري از ميزان تركيبات پلي فنلي در مقايسه با «زنوز» بود. بيشترين ميزان تركيبات پلي فنلي موجود در پوست سيب «گالا» كوئرستين-۳-دي-گالاكتوزيد (%۴۵٫۷۴)، سيانيدين-۳-گالاكتوزيد (%۴۲٫۲۶) و در بذر ميوه فلوريدزين دي هيدرات (%۸۶٫۲۵) بود. در پوست سيب «زنوز» عمده ترين فلاونوئيد اندازه گيري شده سيانيدين-۳-گالاكتوزيد (%۶۵٫۳۸)، (-) اپي كتچين (%۲۶٫۱۲) و در بذر ميوه فلوريدزين دي هيدرات (%۸۲٫۵۷) بود. همچنين پوست و گوشت ميوه «زنوز» حاوي اسيدهاي فنلي و تركيبات فلاوانولي بيشتري نسبت به پوست و گوشت ميوه «گالا» بودند. اسيد كلروژنيك عمده ترين اسيد فنلي مشاهده شده در پوست (۱٫۰۱ ميلي گرم/ گرم وزن خشك ميوه) و (-) اپي كتچين (۰٫۴۶ ميلي گرم/ گرم وزن خشك ميوه) عمده ترين فلاونوئيد اندازه گيري شده در گوشت ميوه «زنوز» بود. با اينكه روتين هيدرات %۵٫۸ از كل فلاونوئيدهاي شناسايي شده در گوشت ميوه «زنوز» را شامل بود، اما اين تركيب در گوشت ميوه «گالا» ديده نشد. ميزان اسيد كافئيك در گوشت ميوه «زنوز» ( ۰٫۲۵ميلي گرم/ گرم وزن خشك ميوه) بيشتر از گوشت ميوه «گالا» (۰٫۰۷۸ ميلي گرم/ گرم وزن خشك ميوه) بود. در نهاﻳت مي توان گفت كه با در نظر گرفتن مجموع تركيبات پلي فنلي و فلاونوئيدي در بخشهاي مختلف ميوه، سيب «زنوز» ويژگيهاي كيفي قابل مقايسه اي با سيب رقم «گالا» دارد.