مقاله شناسايي ترکيبات شيميايي روغن فرار دو گياه آويشن شيرازي (.Zataria multiflora Boiss) و مرزنگوش (.Origaunum majorana L) و بررسي اثرات ضد ويروسي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي ترکيبات شيميايي روغن فرار دو گياه آويشن شيرازي (.Zataria multiflora Boiss) و مرزنگوش (.Origaunum majorana L) و بررسي اثرات ضد ويروسي آنها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Zataria multiflora؛ Organum majorana؛ روغن فرار
مقاله ويروس
مقاله سلول Hela

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانوي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نوده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرصفوي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه استقبال گسترده عامه مردم از داروهاي گياهي به دليل عوارض خطرناک داروهاي سنتتيک، پژوهشگران را به تلاش در راستاي احياي طب سنتي و شناسايي ترکيبات موثره گياهان دارويي و خواص احتمالي آنها واداشته است.
هدف: از آنجايي که در ميان گياهان دارويي، اطلاعات منسجم و شناخته شده اي در خصوص اثرات احتمالي ضد ويروسي روغن فرار دو گياه آويشن شيرازي و مرزنگوش از تيره Labiatae و ارتباط آن با ترکيبات اصلي موجود در روغن فرار وجود نداشت، پس از شناسايي اجزاي تشکيل دهنده روغن فرار اين دو گياه، اثرات ضد ويروسي آنها به طور جداگانه بررسي شد.
روش بررسي: گياه Zataria multiflora از ارتفاعات شيراز و گياه Origanum majorana از نمونه کاشته شده در توسکاستان گرگان جمع آوري و در سايه خشک شدند. از هر گياه به صورت جداگانه به روش تقطير با آب با استفاده از دستگاه کلونجر روغن فرار گيري شد. روغن فرار به دست آمده با دستگاه GC/MS بررسي شد. در مرحله بعد خواص ضد ويروسي روغن فرار اين دو گياه به طور جداگانه بر هرپس سيمپلکس بررسي شد.
نتايج: در روغن فرار سرشاخه هوايي ۲۴ Zataria multiflora تركيب شامل تيمول (۳۸ درصد)، کارواکرول (۳۴٫۹۶ درصد)، پارا- سايمن (۷٫۱۷ درصد) و بتا- کاريوفيلن (۲٫۷۱ درصد) شناسايي شد. در روغن فرار Origanum majorana،۲۷  ماده شامل ترپنين – ۴ – ال (۳۶٫۲ درصد)، پاراسايمن (۱۶٫۳ درصد)، گاما – ترپينن (۷٫۳۱ درصد) و سابينن (۵٫۶۷ درصد) شناسايي شد. همچنين اثرات ضد ويروسي روغن فرار اين دو گياه به طور جداگانه با غلظت ۱٫۱۰۰۰۰ بر روي سلول هاي Hela آلوده به HSV-I بررسي شد، که نتيجه آن منفي بود.
نتيجه گيري: در اين تحقيق ۹۸٫۶۲ درصد از ترکيبات موجود در روغن فرار آويشن شيرازي و ۹۶٫۷۲ درصد از ترکيبات موجود در روغن فرار مرزنگوش شناسايي شد. نتايج بيانگر آن است که ۸۵٫۳۳ درصد ترکيبات روغن فرار گياه آويشن شيرازي و ۶۰٫۳ درصد روغن فرار مرزنگوش را ترپنوييدهاي اکسيژنه تشکيل داده است. به دليل سمي بودن غلظت هاي بالاتر از ۰٫۰۰۰۱ ترکيبات موجود در روغن فرار دو گياه براي سلول هايHela ، نمي توان خواص ضد ويروسي روغن فرار اين دو گياه را به طور کلي انکار کرد. اين امر ضرورت به کارگيري روش هاي دقيق تر را در اين بررسي به خوبي نشان مي دهد.