مقاله شناسايي ترکيب هاي شيميايي و بررسي اثر ضد باکتريايي اسانس گياه نعناع فلفلي بر تعدادي از سويه هاي ميکروبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي ترکيب هاي شيميايي و بررسي اثر ضد باکتريايي اسانس گياه نعناع فلفلي بر تعدادي از سويه هاي ميکروبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نعناع فلفلي
مقاله اسانس
مقاله منتول
مقاله اثر ضد باکتريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اثني عشري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي پوران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: پيري خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نعناع فلفلي، گياهي علفي، چند ساله و متعلق به خانواده نعناعيان مي باشد. اين گياه از جمله گياهان دارويي ارزشمند است که طبق تحقيقات اخير اثرات مصرف آن در پيشگيري و معالجه سندرم روده تحريک پذيربه اثبات رسيده است. گياه مذکور داراي اثرات ضد التهاب، ضد درد، قاعده آور، تب بر و ضدعفوني کننده نيز مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر ضد باکتريايي اسانس گياه دارويي نعناع فلفلي با تعيين قبلي بازده و درصد ترکيب هاي تشکيل دهنده اسانس مورد آزمايش است.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه تجربي است که در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکي همدان به منظور بررسي اثر ضد باکتريايي اسانس گياه نعناع فلفلي انجام گرفت. استخراج اسانس از اندام هاي هوايي در مرحله گلدهي کامل، با روش تقطير با آب و به کارگيري دستگاه کلونجر انجام شد. جداسازي و شناسايي ترکيب هاي متشکله اسانس با استفاده از دستگاه هاي گاز کروماتوگرافي و گاز کروماتوگراف متصل شده به طيف سنج جرمي صورت گرفت. خواص ضد باکتريايي اسانس گياه با استفاده از روش رقت در براث و ول ديفيوژن آگار بر چهار باکتري بيماري زا آزمايش شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري تي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد که بازده اسانس گياه مورد مطالعه ۰٫۶۹ درصد است که حدود ۵۰ درصد آن را ترکيب ضدعفوني کننده منتول تشکيل داد. اسانس گياه بيشترين اثر ضد باکتريايي را بر باکتري اشرشياکلي و کمترين اثر را بر باکتري هاي پسودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که اسانس اين گياه مي تواند به عنوان يک ماده آنتي سپتيک در صنايع داروسازي و غذايي مورد توجه و بررسي بيشتري قرار گيرد.