مقاله شناسايي تكانه هاي قيمت نفت، عرضه و تقاضاي كل، در اقتصاد ايران، با استفاده از VAR ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۷۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي تكانه هاي قيمت نفت، عرضه و تقاضاي كل، در اقتصاد ايران، با استفاده از VAR ساختاري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكانه هاي عرضه و تقاضاي كل
مقاله تكانه قيمت نفت
مقاله VAR ساختاري
مقاله تجزيه بلانچارد و كوا
مقاله مدل AD-AS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مباشرپور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، اثرات پوياي تكانه هاي قيمت نفت، عرضه و تقاضاي کل بر توليد ناخالص داخلي و تورم در اقتصاد ايران مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. بدين جهت از يك مدل عرضه و تقاضاي كل براي شناسايي VAR ساختاري استفاده شده است. برخلاف تجزيه بلانچارد و كوا (مدل استاندارد)، روش مورد استفاده در اين مقاله، همبستگي بين تكانه عرضه و تقاضا را صفر در نظر نمي گيرد. در اين مطالعه از داده هاي فصلي مربوط به دوره ۱۳۶۷:۱ – ۱۳۸۶:۴ استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه تكانه هاي درآمد نفت تنها در حدود نيم تا يك و نيم درصد تغييرات توليد را در اقتصاد ايران توضيح مي دهند. اگر تكانه هاي تقاضا بر روي منحني عرضه كل اثر داشته باشند؛ در كوتاه مدت، تكانه هاي تقاضا ۳۶ درصد واريانس خطاي پيش بيني توليد را توضيح خواهند داد. از طرف ديگر در بلندمدت تكانه هاي تقاضا در حدود ۹/۷۲ درصد تغييرات تورم را توضيح مي دهند. همچنين تجزيه هاي واريانس نشان مي دهند كه تكانه هاي عرضه، منبع اصلي نوسانات توليد در اقتصاد ايران هستند.