مقاله شناسايي تيپ هاي همديد ايستگاه کنارک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي تيپ هاي همديد ايستگاه کنارک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم شناسي همديد
مقاله تيپ همديد
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله منطقه اقليمي
مقاله کنارک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي آخورمه محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش شناسايي تيپ هاي همديد ايستگاه کنارک است. در اين پژوهش از داده هاي روزانه هجده متغير اقليمي شامل دماي خشک در ساعات (۱۵-۰۹-۰۳)، دماي تر ساعات (۱۵-۰۹-۰۳)، نم نسبي ساعات (۱۵-۰۹-۰۳)، سرعت باد (۱۵-۰۹-۰۳)، سمت باد (۱۵-۰۹-۰۳)، ارتفاع بارش روزانه، دماي کمينه و دماي بيشينه طي سالهاي ۱/۱/۱۳۶۳ تا ۲۹/۱۲/۸۲ به مدت ۲۰ سال براي ايستگاه کنارک استفاده شده است. ابتدا پايگاه داده اي از متغيرهاي مورد بررسي در نرم افزار Matlab ايجاد شد. اين پايگاه داده شامل رخدادهايي بود که مقدار متغيرهاي مورد بررسي بطور کامل در آن ثبت شده بودند. براي تجزيه و تحليل داده ها، از يکي از حالات بردار ويژه به نام حالتp  براي تيپ بندي استفاده شد. در واقع، آرايش p آرايشي از ماتريس پايگاه داده است که متغيرهاي جوي بر روي ستونها و روزها بر روي سطرها فراهم شده است. سپس داده ها استانداردسازي شده، که در اين صورت هر کدام از متغيرها سهم برابري در تيپ بندي خواهند داشت. سپس بر روي مقادير استاندارد شده يک تحليل خوشه اي به روش ادغام «وارد» انجام گرفت و براي هر ايستگاه نمودار درختي ترسيم شد. با توجه به نمودار درختي کل براي ايستگاه کنارک سه تيپ اصلي به دست آمد و براي هر تيپ به دست آمده تنوع روزانه تيپ هاي همديد، پيايي، رخداد، رخنداد، روز نماينده و دوره زماني فعاليت ماهانه و سالانه آنها در دو دهه گذشته بررسي گرديد تا تغييرات فراواني تيپ هاي همديد هوا در اين دو دهه مشخص شود.