مقاله شناسايي تيپ هاي هواي ايستگاه سينوپتيک بم طي دوره زماني ۱۳۸۲-۱۳۵۸ و بررسي ارتباط تيپ ها با الگوهاي گردشي تراز مياني جو (۵۰۰ هکتوپاسکال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان از صفحه ۸۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي تيپ هاي هواي ايستگاه سينوپتيک بم طي دوره زماني ۱۳۸۲-۱۳۵۸ و بررسي ارتباط تيپ ها با الگوهاي گردشي تراز مياني جو (۵۰۰ هکتوپاسکال)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم شناسي همديد
مقاله الگوي گردشي
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله تيپ هوا
مقاله بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجويي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش از مجموعه داده هاي روزانه مربوط به ۷ متغير اقليمي شامل دماي خشک، دماي تر، حداکثر دماي روزانه، حداقل دماي روزانه، بارش، نم نسبي، سرعت و جهت باد از تاريخ ۱/۱/۱۳۵۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۲ به مدت ۲۵ سال استفاده شده است. ابتدا پايگاه داده اي از متغيرهاي مورد بررسي در نرم افزار «مت لب» ايجاد شد. با توجه به اينکه هدف از اين پژوهش تيپ بندي هوا بود ماتريس داده ها با آرايش P آماده شد. آرايش P آرايشي از ماتريس پايگاه داده است که در آن سطرها زمان و ستون ها عناصر اقليمي هستند. بعد از انتخاب روش طبقه بندي يک تحليل خوشه اي به روش ادغام وارد بر روي آرايه هاي استاندارد شده انجام شد و چهار تيپ هواي متمايز براي ايستگاه بم بدست آمد. براي هر تيپ يک روز به عنوان روز نماينده انتخاب گرديد. فراواني ماهانه و سالانه هر کدام از تيپ ها محاسبه شد و مشخص گرديد که حاکميت فصول مختلف حاصل حاکميت تيپ هاي مختلف هوا در يک محل مي باشد و فراواني سالانه تيپ ها در سه دهه گذشته تغيير کرده است. در پايان به بررسي ارتباط اين تيپ ها با الگوهاي گردشي تراز مياني جو پرداخته شد و چنين نتيجه شد که رخداد هر کدام از تيپ ها متاثر از الگوي گردشي خاصي هستند.