مقاله شناسايي دوزيستان و خزندگان پارک ملي شهيد زارع ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي دوزيستان و خزندگان پارک ملي شهيد زارع ساري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسايي
مقاله دوزيستان
مقاله خزندگان
مقاله پارک ملي شهيد زارع
مقاله ساري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: فقيري افشين
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوزيستان و خزندگان در کنترل بيولوژيکي طبيعت اهميت بسزايي دارند. با توجه به غنا فون و فلور استان مازندران و از آنجا که بسياري از مناطق اين استان مورد مطالعات دقيق بيوسيستماتيکي قرار نگرفته، اين تحقيق به منظور شناسايي دوزيستان و خزندگان پارک ملي شهيد زارع ساري در سال هاي ۸۷ – ۱۳۸۵ انجام شد. اين پارک در جنوب جاده ساري – گرگان واقع در شرق شهرستان ساري قرار دارد. اين منطقه رودخانه يا نهر دايمي نداشته و فقط تعدادي آبراهه و نهرهاي کم عمق که محصول بارندگي هستند در آن مشاهده مي شود. ۲۰۰ نمونه دوزيست و خزنده از قسمت هاي مختلف پارک با دست جمع آوري شد که اغلب نمونه ها پس از شناسايي رها شدند و تعداد معدودي از هر نمونه به آزمايشگاه جانورشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان منتقل شد. از نمونه هاي زنده عکس و اسلايد تهيه شد و سپس در فرمالين ۱۰ درصد تثبيت گرديدند. ۱۷ گونه متعلق به ۱۰ خانواده شناسايي شد که عبارت بودند از: قورباغه مردابي Rana ridibunda، قورباغه جنگلي Rana macrocnemis، وزغ سبز Bufo variabilis، لاکپشت برکه اي Emys orbicularis، لاکپشت خزري Mauremys caspica، لاسرتاي شکم سبز Darevskia chlorogaster، لاسرتاي سبز خزري Lacerta strigata، جکوي انگشت خميده خزري Cyrtopodion caspium، کلمره Anguis fragilis، لوس مار Pseudopus apodus، مار آتشي Dolichophis jugularis، قمچه مار Platyceps najadum، افعي قفقازي Gloydius halys، سوسن مار Telescopus fallax، مار آبي Natrix natrix، مار چليپر Natrix tessellata، مار کرمي شکل .Typhlops vermicularis در ميان دوزيستان بيشترين فراواني متعلق به قورباغه جنگلي و در خزندگان متعلق به لاسرتاي شکم سبز مي باشد. سوسن مار براي اولين بار از استان مازندران گزارش مي شود.