مقاله شناسايي ديدگاه دانشجويان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين در خصوص ميزان اهميت شاخص هاي ارزشيابي اعضاي هيات علمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۸۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي ديدگاه دانشجويان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين در خصوص ميزان اهميت شاخص هاي ارزشيابي اعضاي هيات علمي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي اعضاي هيات علمي
مقاله کيفيت تدريس
مقاله آموزش عالي
مقاله شاخص هاي ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منجم زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: برادران مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آجيلي عبدالعظيم
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: زادكرمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسايي ديدگاه دانشجويان دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين در خصوص ميزان اهميت هر يک از شاخص هاي ارزشيابي كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي و ميزان تاثير متغيرهاي مقطع تحصيلي و معدل بر اين ديدگاه انجام گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، توصيفي بوده، جامعه آماري آن را ۵۹۱ نفر از دانشجويان دو مقطع كارشناسي ارشد و كارشناسي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين تشکيل مي دهند که نمونه اي به حجم ۲۵۰ نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده از اين جامعه انتخاب و داده هاي موردنياز از طريق پرسشنامه (كه روايي ظاهري آن با استفاده از نظرات استادان و پايايي آن از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ با ۸۷/۰ تاييد شده) جمع آوري شده و از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اطلاعات حاصل نشان داده که از ديدگاه اکثريت دانشجويان دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، قدرت بيان و انتقال مطالب، مهم ترين شاخص ارزشيابي کيفيت تدريس، و مهارت هاي تدريس و تسلط بر موضوع درسي، مهم ترين ويژگي هاي يک مدرس موفق مي باشند. هم چنين اغلب دانشجويان به تاثير زياد کيفيت تدريس، بالا در ايجاد علاقه در دانشجويان اعتقاد داشته و با استفاده از جملات خودماني تر به جاي شاخص هاي رايج موافق بوده اند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان داده است که متغير مقطع تحصيلي توانسته است در ديدگاه دانشجويان هنگام اظهارنظر پيرامون ميزان اهميت هر يک از شاخص هاي ارزشيابي کيفيت تدريس، تفاوت معني داري ايجاد نمايد، اما متغير معدل نتوانسته است تفاوت معني داري در ديدگاه دانشجويان در خصوص ميزان اهميت هر يک از شاخص هاي رايج ارزشيابي ايجاد کند.