مقاله شناسايي زمينه هاي بكارگيري فناوري اطلاعات (IT) توسط آموزشگران در آموزش هاي علمي – كاربردي كشاورزي و منابع طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي زمينه هاي بكارگيري فناوري اطلاعات (IT) توسط آموزشگران در آموزش هاي علمي – كاربردي كشاورزي و منابع طبيعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله آموزش علمي-كاربردي
مقاله زمينه هاي بكارگيري
مقاله آموزشگر
مقاله اينترنت
مقاله كامپيوتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي آصف
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف تحليل زمينه هاي بكارگيري فناوري اطلاعات توسط آموزشگران در آموزش هاي علمي – كاربردي كشاورزي و منابع طبيعي در سال ۱۳۸۷ انجام گرديد. نوع تحقيق از نوع توصيفي-همبستگي مي باشد که که به روش پيماش انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل ۲۵۶۹ از. نمونه آماري اين پژوهش تعداد ۱۳۸ نفر از آموزشگران مراكز آموزشي علمي – كاربردي كشاورزي و منابع طبيعي است با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي از شش منطقه کشور انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آورري اطلاعات پرسشنامه بود كه اعتبار (روائي) آن با نظر چند تن از متخصصين و اساتيد گروه ترويج وآموزش كشاورزي دانشگاه تهران مورد تاييد قرار گرفت و براي تعيين قابليت اعتماد (پايايي) تعداد ۳۰ عدد پرسشنامه در دو استان تهران و زنجان آزمون مقدماتي شد (البته اين تعداد در تحليل نهايي وارد نگرديد) و آلفاي كرونباخ آن محاسبه شد كه براي بخش هاي مختلف پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود. داده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج همبستگي نشان دادكه ميان تعداد زمينه هاي بكارگيري فناوري اطلاعات توسط آموزشگران با آشنايي و مهارت كامپيوتري، آشنايي و مهارت اينترنتي، مهارت در زبان انگليسي، متوسط ميزان بكارگيري اينترنت، متوسط ميزان بكارگيري كامپيوتر، مزيت استفاده در سطح ۵ درصد و با تهيه مقاله علمي-مروري و تهيه مقاله علمي-پژوهشي در سطح ۱ درصد رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد، بمنظور شناسايي مهمترين زمينه هاي بكارگيري فناوري اطلاعات توسط آموزشگران در مراكز آموزشي علمي-كاربردي از تحليل عاملي نوع  R(اکتشافي) استفاده گرديد كه نتايج نشان داد متغيرها در چهار عامل، گسترش ارتباط درون و برون سازماني، تسهيل فرايندهاي آموزشي، افزايش توانمندي هاي حرفه اي آموزشگران و تسهيل فرايندهاي سازماني قرار مي گيرند كه اين چهار عامل در حدود ۷۲ درصد واريانس زمينه هاي بكارگيري فناوري اطلاعات را در اين مراكز برآورد مي نمايند.