مقاله شناسايي سالمندان در معرض خطر زمين خوردن، به وسيله آزمون هاي تعادل تحت شرايط تکاليف دوگانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي سالمندان در معرض خطر زمين خوردن، به وسيله آزمون هاي تعادل تحت شرايط تکاليف دوگانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله زمين خوردن
مقاله تعادل
مقاله تکاليف دوگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانخاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ثاني سيدحجت
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي رضايي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي کفايت آزمون تعادل تحت شرايط تکاليف دوگانه براي شناسايي سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن انجام شد.
روش بررسي: تحقيق حاضر از نوع علي-مقايسه اي بود. بدين منظور تعداد ۴۱ سالمند مرد از سه پارک شهر تهران بعد از تکميل پرسشنامه ارزيابي هشياري به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودني ها شامل ۲۰ سالمند بدون سابقه زمين خوردن (۷۵٫۹۵±۶٫۲۸ سال) و ۲۱ سالمند با سابقه زمين خوردن (۷۲٫۵۰±۷٫۳۱ سال) بودند. همه آزمودني ها آزمون برخاستن و حرکت کرن زماندار، تحت سه شرايط تکاليف مجرد (خود آزمون)، تکاليف دوگانه شناختي-تعادل (اجراي آزمون همراه با شمارش معکوس اعداد تصادفي) و تکليف دوگانه حرکتي-تعادل (اجراي آزمون همراه با حمل فنجان پر آب) انجام دادند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري و رگرسيون لوجستيک در سطح معني داري P<0.05 انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که تفاوت معناداري بين گروه هاي سالمند با و بدون سابقه زمين خوردن در متغير وابسته ترکيبي خطر زمين خوردن وجود داشت (P=0.0005) به طوري که سالمندان بدون سابقه زمين خوردن در همه آزمونها وضعيت بهتري داشتند. همچنين نشان داده شد که تکليف دوگانه شناختي-تعادل قابليت پيش بيني زمين خوردن سالمندان را داشت (P=0.013).
نتيجه گيري: به طور کلي مي توان آزمون برخاستن و حرکت کردن زماندار تحت شرايط تکليف دوگانه شناختي را به عنوان روش مناسبي براي شناسايي خطر زمين خوردن سالمندان به کار برد.