مقاله شناسايي سالمونلا تيفي بر اساس توالي ViaB با استفاده از PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي سالمونلا تيفي بر اساس توالي ViaB با استفاده از PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا تيفي
مقاله توالي ViaB – PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نسيبه
جناب آقای / سرکار خانم: براتي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد هادي
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي سيستاني روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تب تيفوئيد توسط سالمونلا تيفي ايجاد مي شود و هنوز يکي از مهم ترين بيماري هاي عفوني در سر تا سر دنيا مي باشد. روش هاي متعددي از جمله روش هاي بيوشيميايي و الايزا براي شناسايي اين باکتري استفاده شده است که علاوه بر زمان بر بودن و هزينه فراوان، بعضا با پاسخ کاذب همراه مي باشد. لذا هدف از اين تحقيق شناسايي باکتري سالمونلا تيفي از طريق روش PCR مي باشد که روشي سريع، ارزان و اختصاصي است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي که به روش تشخيص انجام شد از polymerase chain reaction (PCR) جهت شناسايي سالمونلا تيفي استفاده شد. اين سويه قبلا توسط روش هاي بيوشيميايي مورد تاييد قرار گرفت. جهت شناسايي به وسيله PCR، نسبت به طراحي يک جفت پرايمر اختصاصي ژن ViaB اقدام گرديد. سپس نسبت به انجام واکنش PCR اقدام و محصول آن در معرض هضم با آنزيم محدودکننده  Taq1 قرار گرفت. براي ارزيابي اختصاصيت اين روش از ۶ سويه مختلف باکتري به عنوان کنترل منفي استفاده شد. جهت بررسي حساسيت واکنش PCR از سريال رقت استفاده شد.
يافته ها: محصول PCR سالمونلا تيفي ۵۳۰ جفت باز بود که با هضم آنزيمي صحت محصول PCR تاييد شد. براي ارزيابي اختصاصيت اين روش از باکتري سالمونلا تيفي موريوم، شيگلا فلکسنري، اشريشيا کلاي، کلستريديوم بوتولينيوم، استافيلوکوکوس اورئوس و باسيلوس سابتيليس به عنوان کنترل منفي مورد استفاده قرار گرفت و نتايج PCR  آن با پرايمر طراحي شده منفي بود. حساسيت اين روش در حدود CFU/ml 50 ارزيابي شد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که شناسايي ژن viaB با روش PCR براي تشخيص سالمونلا تيفي در نمونه هاي کلينيکي مي تواند به عنوان روشي سريع، ارزان، اختصاصي و با حساسيت بالا مورد استفاده قرار گيرد.