مقاله شناسايي سودوموناس هاي فلورسنت رايزوسفر سيب زميني و ارزيابي توان آنتاگونيستي آن ها در کنترل Pectobacterium carotovorum در شرایط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي سودوموناس هاي فلورسنت رايزوسفر سيب زميني و ارزيابي توان آنتاگونيستي آن ها در کنترل Pectobacterium carotovorum در شرایط مزرعه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Pseudomonas fluorescens؛ P. putida؛ P. aeruginosa؛ پوسيدگي نرم سيب زميني
مقاله کنترل بيولوژيک
مقاله Pectobacterium carotovorum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرميان غلام
جناب آقای / سرکار خانم: ظفري دوستمراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از خاک اطراف ريشه و غده هاي سيب زميني مناطق همدان، دماوند و قصرشيرين نمونه برداري شد. از اين نمونه ها روي محيط کشت pseudomonas agar F، ۹۶ استرين باکتري جنس سودوموناس فلورسنت کننده جدا شد. بر اساس فعاليت آنتاگونيستي استرين هاي سودوموناس فلورسنت جدا شده روي محيط کشت فوق عليه  Pectobacterium carotovorum عامل پوسيدگي نرم سيب زميني، تعداد ۴۰ استرين نماينده گروه هاي عمده آنتاگونيستي انتخاب و ويژگي هاي فنوتيپي آن ها تعيين شد. نتايج بررسي هاي فنوتيپي نشان داد که استرين هاي نماينده به سه گونه Pseudomonas aeruginosa، P. putida و بيووارهاي دو، سه و پنج P. fluorescens وابسته هستند. ارزيابي توانايي بيوکنترل تعداد ۲۰ نماينده از استرين ها عليه Pectobacterium carotovorum عامل بيماري پوسيدگي سيب زميني در شرايط آزمايشگاه نشان داد که عمده اين استرين ها قادر به بازدارندگي از رشد باکتري ياد شده بوده و در سطح يک درصد داراي تفاوت معني دار هستند. بر اساس بررسي هاي آزمايشگاهي شش استرين نماينده انتخاب شد. از اين استرين ها در آب مقطر سوسپانسيون تهيه و جذب نوري آن ها به ۱/۰ رسانده شد. سپس سوسپانسيون باکتري ها به ترتيب هزار (غلظت I) و ده هزار بار (غلظت II) رقيق شد. غده هاي سيب زميني توسط سوسپانسيون هاي تهيه شده آغشته و در خاک آلوده به باکتري P. carotovorum در شرايط مزرعه کاشته شدند. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. نتايج نشان داد که استرين هاي مورد بررسي از نظر توانايي کنترل باکتري  P. carotovorum  عامل بيماري پوسيدگي سيب زميني داراي تفاوت معني دار بوده و توانستند ميزان بيماري را بين ۵/۲ تا ۷۵/۳۸ درصد کاهش دهند. بين دو غلظت به کار رفته استرين هاي باکتري هاي آنتاگونيست از نظر ميزان بازداري از بيماري تفاوت معني داري مشاهده نشد.