مقاله شناسايي سيتوتيپ هاي گندم نيا Aegilops crassa از ايران و تعيين صفات ريختي متمايزکننده آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي سيتوتيپ هاي گندم نيا Aegilops crassa از ايران و تعيين صفات ريختي متمايزکننده آنها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آژيلوپس کراسا
مقاله سيتوتيپ
مقاله فلوسايتومتري
مقاله ماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي سطح پلوئيدي جمعيت هاي آژيلوپس کراساي (A. crassa) بومي ايران، ۶۷ نمونه جمع آوري شده از نقاط مختلف ايران با دو روش فلوسايتومتري و سيتوژنتيکي مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس مقايسه نسبت شدت فلورسنس نمونه هاي آژيلوپس کراسا با آژيلوپس تائوشي (به عنوان شاهد) دو سيتوتيپ تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد در نمونه هاي بومي ايران شناسايي شد. مطالعات سيتوژنتيکي با نتايج فلوسيتومتري وجود دو سيتوتيپ در آژيلوپس کراساهاي بومي ايران را تاييد نمود. سيتوتيپ تتراپلوئيد دامنه اي از طول کروموزوم از ۰٫۶۵±۱۳٫۸۸ ميکرومتر (بلندترين کروموزوم) تا ۰٫۴۳±۸٫۷۵ ميکرومتر (کوتاه ترين کروموزوم) با متوسط طول کروموزوم ۰٫۲۰±۱۱٫۲۱ ميکرومتر و طول کل ژنوم ۱۵۶٫۸۸ ميکرومتر بود. تيپ کروموزوم ها در سيتوتيپ تتراپلوئيد به جز کروموزوم هاي شماره ۴، ۸ و ۱۳ از نوع متاسنتريک بوده و اين ۳ کروموزوم از نوع ساب متاسنتريک بودند، که اندازه نسبت بازوي کروموزوم آنها به ترتيب ۰٫۱۰±۱٫۷۰، ۰٫۱۷±۲٫۱۶ و ۰٫۱۲±۱٫۸۴ ميکرومتر بوده است. سيتوتيپ هگزاپلوئيد که طول کروموزوم هاي آن از ۰٫۵۶±۱۲٫۹۵ ميکرومتر (بلندترين کروموزوم) تا ۰٫۳۴±۷٫۵۳ ميکرومتر (کوتاهترين کروموزوم) تغيير مي کرد. متوسط طول کروموزوم در اين سيتوتيپ ۰٫۲۳±۱۰٫۳۵ ميکرومتر و طول کل ژنوم ۲۱۷٫۳۹ ميکرومتر بود. تيپ کروموزوم هاي اين سيتوتيپ عمدتا از نوع متاسنتريک بود ولي کروموزوم شماره ۳ به صورت ساب متاسنتريک با اندازه نسبت بازوي کروموزوم ۰٫۰۲±۱٫۷۶ ميکرومتر بود و سه جفت ماهواره بر روي کروموزوم هاي شماره ۳، ۶ و ۱۰ وجود داشت، که اندازه آنها به ترتيب ۱٫۰۹، ۲٫۰۹ و ۱٫۵۴ ميکرومتر بود. نتايج آزمون مقايسه سيتوتيپ ها از نظر صفات مورفولوژيکي نشان داد که صفات ارتفاع، طول برگ پرچم، رنگ گلوم و کرک گلوم داراي تفاوت معني داري در دو سيتوتيپ تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد مي باشند و بنابراين از اين صفات مي توان براي شناسايي اين دو نوع سيتوتيپ استفاده نمود.