مقاله شناسايي صفات مرتبط با عملکرد دانه در هيبريدهاي متوسط رس ذرت دانه اي با استفاده از تجزيه مسير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي صفات مرتبط با عملکرد دانه در هيبريدهاي متوسط رس ذرت دانه اي با استفاده از تجزيه مسير
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي عملکرد دانه
مقاله تجزيه مسير
مقاله ذرت هيبريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ورهام
جناب آقای / سرکار خانم: شيري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه عملکرد هيبريدهاي ذرت دانه اي و بررسي صفات موثر بر عملکرد دانه، آزمايشي با استفاده از ۱۴ هيبريد ذرت دانه اي متوسط رس در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار انجام شد. صفات عملکرد دانه و اجزاي ان و برخي صفات مرفولوژيک و فنولوژيک، مورد اندازه گيري و تجزيه و تحليل قرارگرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که هيبريدهاي مورد مطالعه از نظر کليه صفات اندازه گيري شده به جز قطر ساقه و مساحت برگ بلال داراي تفاوت معني دار بودند. مقايسه ميانگين هيبريدها نشان داد که حداکثر عملکرد، مربوط به هيبريد شماره ۳ (ZP684) با ۱۱۸۷۰ کيلوگرم در هکتار و کمترين ميزان ان مربوط به هيبريد شماره ۱۲ (ZP599) با ۵۷۲۰ کيلوگرم در هکتار بود. همچنين نتايج نشان داد که صفت عملکرد دانه همبستگي مثبت و معني دار با صفات مساحت برگ بلال و تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيک دارد. نتايج تجزيه مسير نشان داد که صفات تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيک، مساحت برگ بلال و وزن هزار دانه اثر مستقيم مثبت و معني دار بر عملکرد دانه داشتند که حاکي از افزايش عملکرد دانه با افزايش ارزش هر يک از صفات فوق مي باشد. صفت درصد چوب بلال داراي اثر مستقيم و منفي با عملکرد دانه بود که بيانگر کاهش عملکرد دانه با افزايش مقدار اين صفت مي باشد. به طور کلي نتايج حاصل نشان داد که صفات تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيک، مساحت برگ پرچم و وزن هزار دانه از عوامل مهم و تاثيرگذار بر عملکرد دانه بوده و مي توان از صفات فوق جهت انتخاب هيبريدهاي برتر از نظر عملکرد دانه سود جست.