مقاله شناسايي عفونت ويروس اپشتين- بار در بيماران مبتلا به لنفوم: آزمون ELISA و PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۷۸۷ تا ۷۹۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي عفونت ويروس اپشتين- بار در بيماران مبتلا به لنفوم: آزمون ELISA و PCR
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لنفوم
مقاله ويروس اپشتين بار
مقاله Elisa
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراكبري بابك
جناب آقای / سرکار خانم: مميشي ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: پژند اميد
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كوچك زاده ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: ايزديار مينا
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه نيما
جناب آقای / سرکار خانم: صابوني فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ژنوم فاز نهفته عفونت ويروس اپشتين- بار (EBV) در سلول هاي بدخيم تقريبا دريك سوم موارد بيماري لنفوم هوچكين يافت مي شود. شناسايي DNA ويروسي مي توند به طور بالقوه به عنوان يك بيوماركر از فعاليت بيماري به كار رود.
روش بررسي: از نمونه خون ۴۴ بيمار مبتلا به لنفم و ۴۴ فرد كنترل جهت استخراج DNA و اندازه گيري تيتر IgG ضد EBNA-1 ويروس استفاده شد. همزمان بلوك هاي پارافينه هر فرد بيمار نيز مورد استخراج DNA قرار گرفت. جهت شناسايي ويروس آزمون Nested PCR كه هر دو تيپ ويروس را شناسايي مي كردند، انتخاب شدند.
يافته ها: از ۴۴ بيمار به ترتيب ۳۷ (%۸۴٫۱) آزمون ELISA، Blood PCR 12(%27.3) و Biopsy PCR 6(%13.6) و از افراد كنترل نيز به ترتيب ۲۱ (%۴۷٫۷) و ۷(%۱۶) آزمون ELISA و Blood PCR مثبت داشتند. نتايج آزمون هاي ELISA و Blood PCR و Biopsy PCR مثبت در گروه بيماران هوچكيني وغيرهوچكيني به ترتيب ۲۱(%۸۴)، ۶(%۲۴)، ۴(%۱۶) و ۱۶(%۸۴٫۲)، ۶(%۳۱٫۶)، ۲(%۱۰٫۵) بوده است. مقايسه نتايج اين آزمون ها بين دو گروه بيماران تفاوت معني داري را نشان نداد (مقادير p براي ELISA،‌Blood PCR و Biopsy PCR به ترتيب ۰٫۲۶، ۰٫۷۳ و ۰٫۶۸ بوده است).
نتيجه گيري: نتايج مقايسه ELISA و Blood PCR اين مطالعه در طيف سني اطفال و بالغين بيمار با طيف سني مشابه در گروه كنترل نشان داد كه تنها در آزمون ELISA و فقط در بين اطفال تفاوت معني دار وجود داشت و نتايج حاصل از PCR معني دار نبود. به علاوه نتايج آزمون ها بين بيماران هوچكيني با گروه كنترل فقط در نتايج ELISA داراي تفاوت معني دار بود. نتايج آزمون هاي بيماران هوچكيني و غيرهوچكيني در هيچ يك از آزمون ها تفاوت معني دار نشان نداد.