مقاله شناسايي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر کاربرد راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک توسط گندم کاران شهرستان دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر کاربرد راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک توسط گندم کاران شهرستان دزفول
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي توليدي زراعي
مقاله مديريت ريسک
مقاله گندم کاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عماني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك انديش عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق تحليل راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک در بين گندم کاران شهرستان دزفول بوده است. گندم کاران اين شهرستان با ۲۷۸۶ بهره بردار به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند. بر اساس جدول گرجسي و مورگان ۳۳۵ نفر به عنوان نمونه مورد بررسي، تعيين گرديدند. بر اساس مشخصات جامعه روش نمونه گيري تصادفي-خوشه اي انتخاب شد. به منظور تعيين پايايي از ضريب کرونباخ آلفا استفاده شد (اين ضريب براي تمام بخش هاي پرسشنامه بالاي ۰٫۷ بود). تحقيق حاضر از نوع کاربردي و از لحاظ روش تحقيق، توصيفي، همبستگي و تحليلي از نوع علي، ارتباطي بود. بر اساس نتايج حاصل ۳۳٫۴۳ درصد از گندم کاران شهرستان دزفول در گروه متوسط از لحاظ کاربرد راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک قرار داشتند. همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد که بين سطح تحصيلات، دانش فني، نگرش در زمينه راهبردهاي مديريت ريسک، درآمد محصول، و شرکت در کلاس هاي ترويجي با سطح به کارگيري راهبردهاي توليدي زراعي مديريت ريسک توسط گندم کاران در سطح ۰٫۰۱ رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.