مقاله شناسايي عوامل بازدارنده مشارکت مدرسان دانشگاهها در دوره هاي يادگيري الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل بازدارنده مشارکت مدرسان دانشگاهها در دوره هاي يادگيري الکترونيکي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره هاي يادگيري الکترونيکي
مقاله مدرسان دانشگاه
مقاله بازدارنده هاي شخصي
مقاله بازدارنده هاي نگرشي
مقاله بازدارنده هاي زمينه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: زماني بي بي عشرت
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زندي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و رتبه بندي موانع عمده بازدارنده مشارکت استادان دانشگاه اصفهان در دوره هاي يادگيري الکترونيکي پيش از راه اندازي عملي اين دوره ها و هدف ديگر آن شناخت تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر ميزان بازدارندگي اين موانع و ارايه راهکارهايي براي رفع نگراني و جلب همکاري استادان در اين زمينه بوده است. نوع پژوهش توصيفي – پيمايشي است. براي حصول منظور، ابتدا با بررسي ادبيات تحقيق الگويي مفهومي براي دسته بندي موانع مشارکت استادان پيشنهاد و موانع در سه گروه شخصي، نگرشي و زمينه اي طبقه بندي شد و سپس، بر اساس اين الگو پرسشنامه محقق ساخته اي تهيه شد و در بين يک نمونه ۵۰ نفري از استادان گروههاي آموزشي ارايه دهنده دوره هاي يادگيري الکترونيکي در دانشگاه اصفهان که به روش تمام شماري انتخاب شده بودند، توزيع شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد: الف. بازدارنده هاي زمينه اي (با ميانگين وزني معادل ۳٫۲) بيشترين و بازدارنده هاي نگرشي (با ميانگين وزني ۳٫۰۲) و شخصي (با ميانگين وزني ۲٫۷۱) كمترين ميزان بازدارندگي را در ارتباط با مشاركت استادان در دوره هاي يادگيري الکترونيکي دارند. ب. متغيرهاي جمعيت شناختي تدريس با کمک رايانه و نيز مرتبه علمي بر بازدارندگي موانع شخصي، متغير مدرك تحصيلي بر بازدارندگي موانع نگرشي و متغير جنسيت بر بازدارندگي موانع زمينه اي تاثيرگذار است.