مقاله شناسايي عوامل بهبود دهنده تمايل به کارآفريني کارشناسان ترويج کشاورزي استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل بهبود دهنده تمايل به کارآفريني کارشناسان ترويج کشاورزي استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمايل به کارآفريني
مقاله کارشناسان ترويج
مقاله تحليل عاملي
مقاله عوامل بهبود دهنده
مقاله کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوراله نوري وندي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين مقاله شناسايي عوامل بهبود دهنده تمايل به کارآفريني در ميان کارشناسان ترويج کشاورزي استان خوزستان است. روش مورد استفاده در تحقيق علي، ارتباطي بوده و ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه مي باشد. روايي پرسشنامه از طريق پانل متخصصان و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. جامعه آماري مورد بررسي شامل کارشناسان ترويج جهاد کشاورزي استان خوزستان بود که تعداد آن ها ۱۲۰ نفر (N=120) بودند. نتايج بررسي با استفاده از تحليل عاملي نشان داد که در زمينه عوامل بهبود دهنده تمايل به کارآفريني، عوامل توسعه زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي، ريسک پذيري، توفيق طلبي و تعهد پذيري، توسعه نظام اطلاع رساني و آموزشي، گسترش اهرم هاي حمايتي، توسعه تشکل هاي کارآفريني و گسترش مشارکت افراد، توجه به تحقيقات بنياد محور و کارآفرين، و نظام مند بودن فعاليت ها نقش دارند. بررسي رگرسيوني نيز نشان مي دهد که در مجموع متغيرهاي مستقل، ۷۰٫۵ درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين مي نمايند.