مقاله شناسايي عوامل خطرساز مطرح كننده وجود اختلال تيروئيد در زنان باردار ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۵۲ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل خطرساز مطرح كننده وجود اختلال تيروئيد در زنان باردار ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيروئيد
مقاله کم کاري زيرباليني تيروئيد
مقاله بارداري
مقاله آزمون هاي بررسي عملکرد تيروئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني زاهداني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آذين فر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: ماهوري خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي سيدمهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه تعيين شيوع اختلالات تيروئيد در زنان باردار شهر بندرعباس و تعيين عوامل خطرساز مطرح كننده وجود مشكل تيروئيد بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد – شاهدي لانه گزيني، ۶۰۸ زن باردار از نظر سابقه اختلالات تيروئيد در خود و فاميل درجه يك، ديابت نوع ۱، ديابت حاملگي، واكسيناسيون هپاتيت ب و سرخجه، سقط جنين در بارداري هاي قبلي و پانزده علامت از علايم شايع اختلالات تيروئيدي مورد پرسش واقع شدند. معاينه تيروئيد انجام شد و نمونه خون براي انجام آزمايش هاي TSH، T4، T3، T3Ru، FT4I و TPO Ab گرفته شد. براي بررسي عوامل خطرساز مرتبط با كم كاري تيروئيد از آزمونMultiple Logistic Regression  استفاده شد. در پايان، بر اساس عوامل خطرساز معني دار به دست آمده، افراد در ۲ گروه پرخطر و كم خطر جاي گرفته، فراواني اختلالات تيروئيد در اين دو گروه با يكديگر مقايسه شد.
يافته ها: از ۶۰۸ زن باردار، ۵۱۹ نفر با عملكرد طبيعي تيروئيد (۴/۸۵%)، ۷۲ نفر دچار كم كاري تيروئيد زيرباليني (۸/۱۱%)، ۳ نفر دچار كم كاري باليني (۵/۰%) و ۱۴ دچار نفر پركاري باليني تيروئيد (۳/۲%) بودند. از نظر قدرت ارتباط بين عوامل خطرساز مطرح شده و كم كاري تيروئيدي به ترتيب متغيرهاي سابقه قبلي بيماري هاي تيروئيد (
CI95%:2.11-12.95 و OR:5.23)، TPO Abs مثبت (CI95%:1.83-4.32 و OR:2.81) سه علامت باليني و بيشتر (CI95%:1.48-4.22 و OR:2.5)، گواتر (CI95%:2.11-12.95 و OR:2.24) و گروه سني ۲۰ تا ۳۰ سال (CI95%:1.004-3.51 و OR:1.87) داراي اهميت بودند.
نتيجه گيري: اختلالات تيروئيد در زنان باردار شايع است و با عوامل خطرساز مانند سابقه قبلي بيماري هاي تيروئيد، ۳ علامت باليني و بيشتر، گواتر، گروه سني ۳۰-۲۰ سال و TPO Abs مثبت در ارتباط است كه اين عوامل خطرساز هنگام غربالگري باليني بايد مورد توجه قرار گيرند.