مقاله شناسايي عوامل قارچي مرگ گياهچه، سوختگي و لکه برگي سير و پياز در منطقه جيرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل قارچي مرگ گياهچه، سوختگي و لکه برگي سير و پياز در منطقه جيرفت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياز
مقاله سير
مقاله لکه برگي
مقاله سوختگي
مقاله Alternaria ،Cladosporium ،Rhizoctonia ،Stemphylium ،Fusarium

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي نيا موسي
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سير و پياز در مناطق جيرفت و کهنوج، به ويژه در قالب طرح استمرار، سطح زير کشت قابل توجهي را به خود اختصاص داده اند. يکي از عوامل تهديدکننده توسعه کشت اين دو محصول، بيماري سوختگي و لکه برگي مي باشد. به منظور شناسايي عامل (عوامل) ايجادکننده بيماري در منطقه، طي سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ مزارع متعددي مورد بازديد قرار گرفتند. پس از کشت نمونه ها (در مجموع ۴۰ نمونه) روي محيط هاي سيب زميني دکستروز آگار و خالص سازي جدايه هاي قارچي، قارچ هاي Fusarium solani، F. oxysporum، F. semitectum و Rhizoctonia solani جداسازي و شناسايي گرديدند. همه قارچ هاي جداسازي شده (۳۳ مورد) روي گياهچه هاي پياز بيماري زا بودند و دوباره جداسازي گرديدند. نوعي علايم سوختگي برگي (بلاچ) در مرحله بلوغ روي برگ هاي سير و پياز مشاهده شد و از بوته هاي آلوده، قارچ Cladosporium cladosporioides جداسازي گرديد و بيماري زايي آن به اثبات رسيد. همچنين، در مزارع پياز و سير، علايم بيماري لکه ارغواني در ابتدا به صورت لکه هاي زرد رنگ و سپس، به صورت لکه هاي کشيده بيضوي و ارغواني رنگ مشاهده شد که گاهي با کپک قهوه اي رنگي نيز پوشيده مي شد. قارچ عامل بيماري Alternaria sp. شناسايي گرديد. نوعي بيماري سوختگي برگي در مرحله بلوغ روي بوته هاي سير و پياز مشاهده شد. علايم بيماري به صورت لکه هاي کوچک زرد رنگ روي برگ هاي پاييني بوته مشاهده شد. اتصال لکه ها باعث خشکيدن بخشي يا در مواردي کل برگ گرديد. از بوته هاي داراي علايم، قارچ Stemphylium sp. جداسازي گرديد و بيماري زايي آن به اثبات رسيد.