مقاله شناسايي عوامل موثر بر انتقال فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر انتقال فناوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري
مقاله انتقال فناوري
مقاله مديريت فناوري
مقاله فرايند انتقال فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري قره بلاغ هادي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع تحقيق در رابطه با فناوري و تحت عنوان شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتقال فناوري مي باشد و هدف اين تحقيق آشنايي با عواملي که بر انتقال فناوري در صنايع کشور موثر هستند. بدين منظور به تعاريف تکنولوژي و فرايند انتقال تکنولوژي پرداخته شده است و موانع انتقال تکنولوژي در ايران و عوامل موفقيت انتقال تکنولوژي به کشورهاي در حال توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق از دو روش پيمايشي و تحليلي استفاده شده است و جمع آوري اطلاعات و داده ها از طريق مطالعات کتابخانه اي و بررسي پيشينه تحقيق مي باشد. با توجه به عوامل کليدي شناسايي شده در فرايند انتقال فناوري با در نظر گرفتن کليه جنبه هاي مختلف موثر، يک الگو و مدل مناسب جهت عوامل موثر بر انتقال فناوري در هشت عامل اصلي با عنوان هاي مديريت موثر و کارا، حمايت هاي موثر دولت، همکاريهاي نزديک بين مراکز تحقيقاتي و صنايع، توجه به فعاليتهاي تحقيق و توسعه، قابليت خوب و ظرفيت جذب کشور گيرنده فناوري، دسترسي به بازار کافي، تمايل و توانايي انتقال دهنده و گيرنده فناوري و سياست توسعه صادرات پيشنهاد شده است. در ادامه تحقيق به استخراج زير عاملهاي هر يک از عامل اصلي پرداخته شده است. که در نهايت کليه عوامل شناسايي شده در قالب پرسشنامه اي که تهيه شده بود، توسط خبرگان و کارشناسان امر انتقال فناوري در رابطه با ميزان موثر بودن هر يک از عوامل مورد پرسش قرار گرفت که پس از جمع آوري پرسشنامه ها و عوامل موثر بر انتقال تکنولوژي با استفاده از آزمون t-test و از طريق نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتايج اين تحقيق به عنوان راهنمايي براي بهبود کارايي و اثربخشي پروژه هاي انتقال تکنوژي قابل کاربرد هستند.