مقاله شناسايي عوامل موثر بر تعهد سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر تعهد سازماني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله رضايت از سرپرست
مقاله عدم تمركز
مقاله استقلال كاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده اشرفي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر قصد بر آن است که ضمن اندازه گيري تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزکوه، عوامل مرتبط با آن نيز شناسايي شود. مطالعه مقدماتي در ادبيات تحقيق نشان داده است که عواملي از قبيل گروه شغلي، وجود فرصت هاي شغلي جايگزين، تاهل، سابقه کار در سازمان، حقوق و دستمزد، استنباط کارکنان از عدم تمرکز، استقلال کاري، تکرار پذيري کار، رضايت از سرپرست، جنسيت و سن مي تواند بر ميزان تعهد سازماني کارکنان موثر باشد. براي اندازه گيري تعهد ساز ماني از پرسشنامه تعهد سازماني لوتانس استفاده شده است. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان و براي انتخاب اعضاي نمونه ازروش تصادفي طبقه اي و تصادفي ساده استفاده شده است. روش هاي آماري براي پاسخ به سوالات تحقيق شامل ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن، آزمون هاي غير پارامتري من ويتني و کروسکال واليس بوده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان داده است که متغيرهاي تکراري بودن کار،رضايت از سرپرست، استقلال کاري و استنباط کارکنان از عدم تمرکز داراي رابطة معنا داري با تعهد سازماني داشته است و همچنين ميزان تعهد سازماني مردان بيشتر از زنان و ميزان تعهد کارکنان واحد پژوهش بيشتر از کارکنان ساير واحدها بوده است.