مقاله شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي زنان جهت مشاركت درتوسعه اجتماعي (مطالعه موردي استان لرستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۶۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي زنان جهت مشاركت درتوسعه اجتماعي (مطالعه موردي استان لرستان)
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي زنان
مقاله تحصيلات
مقاله تفكرسنتي
مقاله سياست هاي دولت
مقاله اشتغال
مقاله فن آوري
مقاله تفكر كارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي ارسي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله درصدد شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي زنان دراستان لرستان مي باشند.جهت دستيابي به اين هدف تعداد ۳۸۴ نفر از زنان توانمند استان لرستان به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد .در اين راستا نقش چندعامل اساسي ازجمله عوامل فردي و ويژگي هاي شخصي زنان، عوامل اجتماعي- فرهنگي، عوامل سياسي- اداري، عوامل اقتصادي، عوامل فن آوري و عوامل رقابتي بر توانمندسازي زنان مورد مطالعه قرار گرفت.
اين مطالعه بر حسب هدف كاربردي و بر اساس شيوه گردآوري داده ها توصيفي از نوع پيمايشي است. از ابزار پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد در بين عوامل فردي و ويژگي هاي شخصي زنان، ميزان تحصيلات؛ در مورد عوامل اجتماعي – فرهنگي، غلبه بر تفكرهاي سنتي رايج در مورد زنان؛ در رابطه با عامل سياسي اداري، نقش سياست هاي حمايتي دولت از زنان؛ درباره عامل اقتصادي، اشتغال زنان؛ در مورد عوامل فن آوري، خود فن آوري ودرباره عامل رقابتي، ايجاد تفكر كار آفريني نقش مهم و اساسي در توانمندسازي زنان استان لرستان داشته است.