مقاله شناسايي عوامل موثر بر توسعه تعاوني هاي دانش آموختگان دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر توسعه تعاوني هاي دانش آموختگان دانشگاهي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون
مقاله شرکت تعاوني
مقاله کارآفريني
مقاله تعاوني دانش آموختگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قورچيان نادرقلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، موضوع اشتغالزايي در بستر تعاوني و تبيين جايگاه نظام تعاون در توسعه فرصت هاي شغلي دانش آموختگان دانشگاهي را بعنوان رويکردي کارگشا در فرايند اشتغالزايي دانش آموختگان مورد توجه قرار داده و با هدف بررسي نقش تعاوني ها در ايجاد اشتغال و كارآفريني جمعي براي اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي و عوامل موثر برآن با رويکردي به توانمنديهاي بخش تعاون در شرايط کنوني کشور به مرحله اجرا درآمد. اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي و در دو سطح توصيفي-تحليلي از طريق پيمايش صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق مديران تعاوني هاي تشکيل يافته توسط فارغ التحصيلان مراکز دانشگاهي کشور بودند. با انجام مرحله پيش آزمون، حجم نمونه ۲۴۰ نفر تعيين شد. اطلاعات مورد نياز بوسيله پرسشنامه و پس از تاييد روايي و پايايي انجام گرفت. بر مبناي يافته هاي تحقيق افراد مورد بررسي نظر نسبتا مساعدي نسبت به بخش تعاون و انجام فعاليت اقتصادي در بستر نظام تعاوني دارند. بر اساس يافته ها مجموعه عوامل متنوعي نظير آگاهي نسبت به فرصت ها و زمينه هاي شغلي (وضعيت بازارکار)، آشنايي با نحوه تشکيل شرکت هاي تعاوني و آگاهي از پتانسيل ها و قابليت هاي بخش تعاون، آشنايي با حمايت هاي دولت از بخش تعاون، وجود انگيزه قوي در دانش آموختگان براي کسب درآمد بيشتر (انگيزه اقتصادي) و حمايت هاي مورد نياز مالي و تجهيزاتي در روند شکل گيري تعاوني ها ضرورت دارد. در اين تحقيق همچنين موانع پيش رو و ساز و كارهاي حمايتي توسعه تعاوني هاي دانش آموختگان بررسي شده است.