مقاله شناسايي عوامل موثر بر دانش پايداري آب زراعي در بين گندم کاران شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر دانش پايداري آب زراعي در بين گندم کاران شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش فني
مقاله مديريت منابع آب
مقاله گندم کاران
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عماني احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق حاضر شناسايي سطح دانش پايداري آب زراعي در بين گندم کاران شهرستان اهواز مي باشد. اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي و به روش توصيفي از نوع همبستگي بوده و از تکنيک هاي تحليل مسير و عاملي در تعيين عوامل موثر بر سطح دانش پايداري آب زراعي استفاده شده است. تعداد نمونه آماري بر اساس فرمول کوکران برآورد گرديد (n=110 و N=1370). روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق از طريق مطالعه اسنادي و به شيوه ميداني صورت گرفته است. وسيله اصلي مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد که براي سنجيدن اعتبار آن مقدار ضريب کرونباخ آلفا محاسبه گرديد. بر اساس نتايج حاصل از تحليل عاملي مشخص شد که شش عامل ويژگي هاي اقتصادي، استفاده از کانال هاي ارتباطي، متغيرهاي فعاليت هاي آموزشي و ترويجي، فعاليت هاي اجتماعي، دانش و اطلاعات، و حمايت هاي دولت در مجموع ۶۹ درصد تغييرات سطح دانش فني گندم کاران را تبيين مي نمايد. در ادامه بر مشخص شدن نقش مستقيم و غير مستقيم هر يک از عامل ها بر متغير وابسته تحقيق از تحليل مسير استفاده گرديد.