مقاله شناسايي عوامل موثر بر مديريت منابع انساني در مهار (پيشگيري، کاهش اثرات، مقابله) بحران زلزله در بيمارستان امام سجاد (ع) ناجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در امداد و نجات از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر مديريت منابع انساني در مهار (پيشگيري، کاهش اثرات، مقابله) بحران زلزله در بيمارستان امام سجاد (ع) ناجا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت منابع انساني ،مهار (پيشگيري
مقاله کاهش اثرات
مقاله مقابله)
مقاله بحران زلزله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مديريت منابع انساني يکي از ارکان مديريت بحران زلزله به شمار مي آيد، اين امر بويژه در بيمارستان بعنوان مهم ترين بخش نظام سلامت در مرحله پاسخگويي به بحران زلزله از اهميت ويژه اي برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر «مديريت منابع انساني» بيمارستان امام سجاد (ع) ناجا تدوين و تنظيم گرديده است.
روش ها: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر طرح تحقيق توصيفي و از نظر استراتژي مطالعه موردي است. در نمونه مورد مطالعه ۱۰۰ نفر از کارکنان سطوح عملياتي، مياني و عالي بيمارستان امام سجاد (ع) ناجا شرکت داشته اند. براي سنجش روايي پرسش نامه از روش نظرات خبرگان بهره گيري شده است پرسش نامه دست ساز تهيه شده توسط نگارنده شامل اطلاعات جمعيت شناختي و سازه اي و ۸۰ سوال در مورد وضعيت مطلوب و موجود مي باشد. با توجه به سوالات تحقيق ضمن تحليل آماري توصيفي و استنباطي ميزان اولويت مولفه ها نسبت به هم با استفاده از آزمون رتبه اي فريدمن سنجيده شده است.
يافته ها: ميانگين نظرات افراد نمونه آماري در کليه عوامل بالاتر از حد انتظار بوده و کليه عوامل در سطح اطمينان ۹۵ % در مهار بحران زلزله موثر هستند .
نتيجه گيري: عواملي چون «عوامل مديريتي (تخصصي، عمومي، عملياتي، برنامه اي) ،انگيزشي، محيطي سازماني، نگهدارنده (بهداشتي، ايمني، مالي، تسهيلاتي يا رفاهي)، آموزشي و تحقيقاتي، ساختاري و معنوي بر مديريت منابع انساني بيمارستان در مهار بحران زلزله تاثير دارد.