مقاله شناسايي عوامل موثر در ارزيابي و انتخاب شيوه مطلوب انتقال تكنولوژي در شركت گاز تهران بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر در ارزيابي و انتخاب شيوه مطلوب انتقال تكنولوژي در شركت گاز تهران بزرگ
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت انتقال تکنولوژي
مقاله شرکت گاز تهران بزرگ
مقاله متقاضي تکنولوژي
مقاله عرضه کننده تکنولوژي
مقاله الگوريتم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كابارن زاد قديم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر در ارزيابي و انتخاب شيوه انتقال تکنولوژي به منظور درک وضعيت موجود شرکت گاز تهران بزرگ از نظر تاثير گذاري هرکدام از مولفه هاي پنج گانه تکنولوژي در فرآيند انتقال تکنولوژي صورت گرفته است. متدولوژي مناسب براي اين تحقيق، روش تحقيق ميداني و همبستگي انتخاب شده است و بر اساس موضوع پژوهش، فرضيه و اهداف ويژه مطرح و پس از گردآوري اطلاعات و ساختن چهارچوب نظري، فرضيات مورد آزمون قرارگرفتند. از آنجا که مفهوم تکنولوژي داراي اجزا متفاوت و فرآيند انتقال تکنولوژي شامل مراحل چندگانه مي باشد، لذا رابطه بين شاخص هاي متعدد فرآيند انتقال تکنولوژي با مولفه هاي تاثيرگذار بر انتقال تکنولوژي مورد سنجش قرار گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار هاي آماري مرتبط و ابزار هاي اندازه گيري که داراي روايي و پايايي بوده اقدام به تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از طريق حوزه مطالعات تحقيق تجربي و ميداني شده است. و جمع بندي نتايج به دست آمده از مطالعه شاخص ها معلوم مي کند که، عوامل ذکر شده بر شيوه انتقال موثر مي باشد. در پايان ضمن بررسي اعتبار مدل، دستاوردهاي تحقيق در زمينه متدولوژي و موضوع تحقيق تبيين شده و زمينه مناسب براي تحقيقات آتي پيشنهاد گرديد.