مقاله شناسايي عوامل پوسيدگي قارچي ميوه کيوي در سردخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل پوسيدگي قارچي ميوه کيوي در سردخانه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيوي
مقاله پوسيدگي انباري
مقاله Penicillium italicum, P. digitatum, Mucor sp. Alternaria alternata, Botrytis cinerea

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ارشاد جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: فيفايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كيوي يكي از محصولات باغي است كه ميوه آن مي بايستي حداكثر ۴۸-۲۴ ساعت پس از برداشت به سردخانه انتقال داده شود. ميوه كيوي نيز مانند بسياري از محصولات باغي در زمان انبارداري در سردخانه به برخي از قارچ ها آلوده مي شود و بيماري هاي انباري يكي از مشكلات عمده آن مي باشد. طبق بررسي هاي به عمل آمده كپك خاكستري ناشي از Botrytis cinerea  مهمترين بيماري انباري كيوي در دنيا مي باشد. به منظور شناسايي عوامل پوسيدگي قارچي ميوه کيوي پس از برداشت ميوه هر هفته از انبارها و سردخانه هاي مختلف نمونه برداري  شد و در آزمايشگاه باكشت نمونه ها روي محيط غذايي PDA عوامل بيماري زاي زيرخالص سازي و با استفاده از كليدهاي معتبر شناسايي شدند.
Botrytis cinerea، Alternaria alternata، P. digitatum، Penicillium italicum و Mucor sp.
آزمون بيماريزايي قارچ هاي بوتريتيس، پنيسليوم در دماي ۵ و ۲۰ درجه و آلترناريا در ۲۰ درجه سانتيگراد با سوسپانسيون اسپور مثبت بود.