مقاله شناسايي عوامل کليدي موفقيت در انجام مطالعات مهندسي ارزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۲۴۵ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل کليدي موفقيت در انجام مطالعات مهندسي ارزش
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي ارزش
مقاله عوامل موفقيت
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل دوست جويباري ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: نظري احد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرنگ نوبري خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، شناسايي عوامل کليدي موفقيت در انجام مطالعات «مهندسي ارزش» در ايران است. بدين منظور از مدل ماورر و پوکتاس جهت شناسايي اين عوامل بهره گرفته شد. اين دو مدل، ۳۴ متغير را به عنوان عوامل اصلي موثر در انجام مطالعات مهندسي ارزش معرفي کردند. جامعه آماري اين پژوهش، ۳۷ سازمان توليدي و خدماتي استان تهران و نمونه آماري، شامل ۲۵۰ نفر از افراد درگير، فعال و يا مرتبط با موضوع مطالعات مهندسي ارزش اين سازمان ها بودند. بر اساس داده هاي گردآوري شده از پرسش نامه ها و با استفاده از روش هاي آماري آزمون دو جمله اي و تحليل عاملي، در نهايت هشت عامل کليدي در قالب سه گروه اصلي از بين ۳۴ متغير برآمده از ادبيات تحقيق به عنوان عوامل اصلي موفقيت در انجام مطالعات مهندسي ارزش، در شرايط کنوني سازمان هاي توليدي و خدماتي استان تهران شناسايي شدند.