مقاله شناسايي فرآورده هاي زيستي ضد عوامل عفوني در نرمتنان خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي فرآورده هاي زيستي ضد عوامل عفوني در نرمتنان خليج فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرمتنان
مقاله باکتريايي
مقاله قارچي
مقاله ويروسي
مقاله دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: بوالخير اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: خود نمايي سويه هاي مقاوم چند دارويي باکتري ها در سطح جهان، کاربرد نابجاي عوامل ضدعفوني و ظهور ارگانيسم هاي بازپديد، موجب گرديده است که پژوهشگران به صورت ژرف به شناسايي و کشف مواد جديد ضد عوامل عفوني از گستره دريا، تمايل از خود نشان دهند.
مواد و روش ها: تعداد ۶۱۱ گونه نرمتن شناسايي شده در سواحل و جزاير خليج فارس، جهت تاکسونومي و يافت اسامي هم نام (Synonymy) در بانک اطلاعاتي نرمتنان هند – آرام (OBIS) مورد بررسي قرار گرفتند. سپس اسامي اين نرمتنان همراه با اسامي هم نام آنها، در بانک اطلاعاتي پزشکي کتابخانه ملي کنگره آمريکا (PubMed) جهت يافت فرآورده هاي زيستي آنها جستجو شدند.
يافته ها: از ۶۱۱ گونه نرمتن خليج فارس، ۱۷۲ جنس/گونه داراي ترکيبات فعال زيستي بوده که جداسازي و تلخيص مواد ضد عوامل عفوني در ۱۱ جنس/گونه نرمتن خليج فارس گزارش شده بود. عصاره اين نرمتنان يا مواد استخراجي و تلخيص شده آنها بر عليه باکتري هاي گرم مثبت (در پنج نرمتن)، گرم منفي (چهار نرمتن)، ويروس (دو نرمتن)، قارچ و ليشمونيا (هريک، يک نرمتن)، موثر بوده اند و در دو نرمتن نيز ملکول هاي شناساگر جهت عوامل عفوني نفوذي يافت شده است.
نتيجه گيري: نرمتنان خليج فارس داراي مواد فعال زيستي ضد عوامل عفوني بوده و رشد فزاينده جداسازي اين ترکيبات، نشانگر آن است که پژوهش بر روي نرمتنان خليج فارس مي تواند گنجينه اي از مواد فعال زيستي ضد عوامل عفوني را براي ما نويد دهد.