مقاله شناسايي فلور باکتريايي روده بچه تاسماهيان ايراني (Acipenser persicus) در استخرهاي خاکي مجتمع تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد دکتر بهشتي استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي فلور باکتريايي روده بچه تاسماهيان ايراني (Acipenser persicus) در استخرهاي خاکي مجتمع تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد دکتر بهشتي استان گيلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخرهاي خاکي
مقاله تاسماهيان ايراني
مقاله روده
مقاله فلور باکتريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شناورماسوله عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جليل پور جليل
جناب آقای / سرکار خانم: بازاري مقدم سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: معصوم زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي و شناسايي فلور باکتريايي روده بچه تاسماهيان مي باشد که نتايج آن مي تواند در بکارگيري روشهاي مديريت بهداشتي اين گونه در طي پرورش در استخرهاي خاکي مورد استفاده قرار گيرد و به لحاظ اقتصادي و حفظ نسل اين ماهيان حائز اهميت باشد. ثبات جمعيت باكتريايي روده ماهيان از آن جهت حائز اهميت است كه روده ماهيان جايگاه مهمي از نقطه نظر بروز عفونتهاي ميكروبي و بيماري ماهيان به شمار مي آيد بوي‍ژه در زمانيكه استفاده از عمليات واكسيناسيون وجود نداشته باشد. عمليات نمونه برداري از تعداد ۹۰ عدد بچه تاسماهيان ۵-۳ گرمي از استخرهاي خاکي توسط تور ترال به صورت تصادفي صورت گرفت، پس از زيست سنجي اقدام به کشت روده و آب پرورشي بر روي محيط TSA گرديد و تعداد باکتريها پس از ۴۸-۲۴ ساعت در دماي ۲۰ درجه سانتي گراد بر حسب CFU ارزيابي شد. سپس رنگ آميزي گرم و آزمايشات تکميلي انجام شد. همچنين اندازه گيري فاکتورهاي فيزيکوشيميايي آب استخر در طول دوره انجام گرفت. جهت شناسايي باکتريها در حد گونه از تستهاي مختلف بيو شيميايي بر اساس روش Holt استفاده گرديد. شرايط فيزيکوشيميايي آب عبارت بود از متوسط دما ۲۵٫۶±۰٫۵ (oc)، اکسيژن NH4=0.24±۰٫۸۰ (mg/l), No2=0.06±۰٫۰۱ (mg/l), pH=8.05±۰٫۵, ۴٫۷۶±۱٫۴۸ (mg/l) و .PO4=0.17 (mg/l) زيست سنجي شامل متوسط وزن ۵٫۵۹±۳٫۸۱ (g) و طول بچه ماهيان ۱۱٫۴±۲٫۹ (cm) بود. همچنين ميانگين شمارش باکتري هاي هوازي و بي هوازي اختياري در روده ۵٫۵۹±۰٫۹۲ (Log CFU/g) و در آب پرورشي ۶٫۶۷±۰٫۳۴ (Log CFU/ml) ثبت گرديد. باکتري هاي شناسايي شده در روده شامل Aeromonas sobria, aermonas sp., Croynebacterium, Enterobacteriaceae و Aeromonas hydrophila با غالبيت .Aeromonas sp بود. باکتري هاي آب پرورشي شامل Aeromonas sp. و Aeromonas sobria با غالبيت Aeromonas sp بوده است.