مقاله شناسايي لشمانيوز پوستي با استفاده از روش Multiplex PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي لشمانيوز پوستي با استفاده از روش Multiplex PCR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Multiplex PCR؛ لشمانيوز جلدي
مقاله بيماري هاي پوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: هيات محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ساليانه بيش از ۱۴ ميليون انسان آلوده به لشمانيوز در سراسر دنيا گزارش مي شود. اين بيماري در ايران به دو شکل پوستي و احشايي وجود دارد که نوع پوستي آن در نقاط مختلف داراي گستردگي بيشتر مي باشد. در سالهاي اخير استفاده از روش PCR براي تشخيص لشمانيوز پوستي در بيماران در مناطق مختلف جغرافيايي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين روش از پرايمرهاي اختصاصي براي تکثير ژن هاي مختلف انگل مانند ژن هاي RNA ريبوزومي، DNA کينتوپلاستي و يا ترتيب هاي تکراري استفاده شده است. هدف از اين مطالعه تشخيص سريع لشمانيوز پوستي در مراحل اوليه اين بيماري در افراد مبتلا با استفاده از روش Multiplex-PCR است.
روش بررسي: در اين مطالعه نمونه برداري از زخم ۶۷ بيمار آلوده به لشمانيوز جلدي انجام شد. ابتدا ژنوم انگل با روش فنل – کلروفرم تخليص شد. با استفاده از روش PCR و پرايمر مناسب، تکثير  DNAمورد نظر صورت پذيرفت. محصول به دست آمده هم زمان با محصول DNA تکثير شده سويه هاي استاندارد، الکتروفورز و پس از مقايسه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از دو نمونه استاندارد Leishmania. major وLeishmania. tropica  به عنوان کنترل مثبت نيز استفاده گرديد.
نتايج: طول محصول PCR با پرايمر، ۱۱۵ AB جفت باز و با پرايمر UL، ۶۸۳ جفت باز بود. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که حساسيت پرايمرهاي مختلف براي تشخيص بيماري با توجه به دو گونه عامل بيماري يعني Leishmania Major  و Leishmania Tropica يکسان نبوده و به گونه اي که حساسيت روش PCR با پرايمر AB در حد ۳۵ سلول و با پرايمر UL در حد ۴۰ سلول بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه دلالت بر حساسيت PCR جهت شناسايي لشمانيوز پوستي دارد و به عنوان استاندارد جديد در شناسايي متداول زماني که تشخيص گونه نياز نبوده مي تواند، مورد استفاده گيرد. هر چند توانايي در تشخيص گونه ها در پيش بيني بيماري، تصميم در درمان مناسب و خصوصا در نواحي که بيش از يک گونه و بيماري بوسيله پزشک مشاهده شود از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.