مقاله شناسايي مايکوپلاسما هومينيس و اوره آپلاسما اوره آليتيکوم در مايع مني مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رويان توسط روش PCR در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۳۷۱ تا ۳۸۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي مايکوپلاسما هومينيس و اوره آپلاسما اوره آليتيکوم در مايع مني مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رويان توسط روش PCR در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکوپلاسما هومينيس
مقاله اوره آپلاسما اوره آليتيکوم
مقاله مردان نابارور
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي گيلاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مسجديان جزي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي وجود مايکوپلاسما هومينيس و اوره آپلاسما اوره آليتيکوم و تعيين شيوع اين دو باکتري و بررسي پارامتر هاي اسپرم در نمونه هاي مايع مني مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رويان.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، نمونه هاي مايع مني از ۲۲۰ مرد نابارور اخذ و به دو بخش تقسيم گرديد؛ بخش اول جهت انجام تست اسپرموگرام (Semen Analysis) و بخش دوم به منظور انجام Polymerase Chain Reaction (PCR) استفاده شد. جهت انجام PCR براي شناسايي اوره آپلاسما اوره آلييتکوم از پرايمرهاي U4 و U5 به منظور تکثير ژن Urease اين باکتري و جهت شناسايي مايکوپلاسما هومينيس از پرايمرهاي RNAH1 و RNAH2 براي تکثير ژن ۱۶SrRNA استفاده شد.
يافته ها: از مجموع ۲۲۰ نمونه بررسي شده، به طور کلي ۱۵٫۵ درصد مايكوپلاسما هومينيس و ۴۰٫۵ درصد اوره آپلاسما اوره آليتيكوم از نمونه ها جدا شد. در بررسي پارامترهاي مربوط به اسپرم،pH  مايع مني در دو گروه «فقط اوره آپلاسما اوره آليتيكوم مثبت» و «هر دو باکتري مثبت»، نسبت به گروه «هر دو باکتري منفي»، پايين تر بود به ترتيب: (P=0.007 و P=0.000)؛ همچنين ميانگين قدرت تحرک اسپرمها در گروه «هر دو باکتري مثبت» نسبت به گروه «فقط اوره آپلاسما اوره آليتيكوم مثبت»، پايينتر بود (P=0.009).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق، درصد به نسبت بالايي از مردان نابارور به اين باکتريها آلوده بوده اند و با توجه به عواقب خطرناک اين عفونتها، انجام برنامه هايي جهت غربالگري زوجهاي نابارور بدون علايم باليني، امري اجتناب ناپذير بوده و ميتواند به عنوان بخش مهمي از برنامه «کنترل بيماريهاي منتقله از راه جنسي» به شمار آيد.