مقاله شناسايي مجلات الکترونيک هسته دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در زمينه موضوعي بهداشت محيط و مقايسه آن ها با مجلات نمايه شده در پايگاه ISI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۷۹ تا ۶۸۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي مجلات الکترونيک هسته دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در زمينه موضوعي بهداشت محيط و مقايسه آن ها با مجلات نمايه شده در پايگاه ISI
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشريات ادواري
مقاله دانشکده هاي بهداشت
مقاله بهداشت شغلي
مقاله بهداشت همگاني
مقاله دانشگاه ها
مقاله منابع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان ندا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيديان منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تامين مجلات علمي بخش عمده اي از بودجه کتابخانه هاي دانشگاهي را به خود اختصاص مي دهد. از اين رو انتخاب مجلاتي که بتواند نياز اطلاعاتي کاربران دانشگاه ها را مرتفع سازد و از نظر علمي نيز داراي اعتبار مناسبي باشد، بسيار حايز اهميت است. هدف از اين مقاله، شناسايي مجلات الکترونيکي هسته حوزه موضوعي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با استفاده از قانون Bradford و بررسي وضعيت اين مجلات از نظر جايگاه آن ها در فهرست ISI بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه، پژوهشي پيمايشي است که به روش کتاب سنجي در سال ۱۳۸۸ انجام شده است و به شناسايي مجلات هسته در بين ۱۹۱ عنوان مجله الکترونيکي تمام متن موجود در کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي ايران در حوزه موضوعي بهداشت محيط پرداخته است. ابزار گردآوري اطلاعات، سياهه وارسي بوده است و داده هاي اين پژوهش نيز با استفاده از آمار توصيفي در نرم افزار Excel تجزيه و تحليل شده است.
يافته ها: مجلات هسته دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در حوزه بهداشت محيط، ۳ عنوان و شامل مجلات  Social Science and Medicine،Patient Education and Counseling  و  Preventive Medicine بود. همچنين پراستفاده ترين مجله اين حوزه توسط کاربران دانشگاه، در گزارش هاي استنادي مجلات ۲۰۰۸ وجود نداشت و معتبرترين مجله ISI در جايگاه سي و دوم فهرست ميزان استفاده از مجلات الکترونيکي اين حوزه قرار داشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان دهنده آشنايي کم کاربران دانشگاه علوم پزشکي با منابع الکترونيکي موجود در حوزه بهداشت است. اما مي توان انتظار داشت که در صورت برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور آشنايي بيشتر کاربران دانشگاه با منابع الکترونيکي اين حوزه و اطلاع رساني کافي در مورد پوشش موضوعي مجموعه هاي الکترونيکي مختلف، ميزان استفاده از مجلات الکترونيکي موجود افزايش يابد.