مقاله شناسايي مزيت هاي رقابتي در صنعت گردشگري به منظور جذب گردشگران خارجي مورد مطالعه استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي مزيت هاي رقابتي در صنعت گردشگري به منظور جذب گردشگران خارجي مورد مطالعه استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت گردشگري
مقاله گردشگران خارجي
مقاله مزيت هاي رقابتي
مقاله استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صنايعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبريان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فاصله بين وضع موجود در جذب گردشگران خارجي در استان اصفهان در مقايسه با آنچه كه به عنوان وضع مطلوب بايد باشد بسيار زياد است؛ عوامل متعددي در بوجود آمدن اين شكاف نقش دارند در اين تحقيق موانع موجود در جذب گردشگران در سه محيط داخل، نزديك و دور در صنعت گردشگري مورد بررسي قرار گرفته است تا با شناخت و رفع موانع موجود مزيت هاي رقابتي شناسايي و مورد توجه قرار گيرند جامعه آماري مورد مطالعه مديران بخش گردشگري سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان همراه با مديران دفاتر خدماتي گردشگري و تورگردانان مي باشند كه با نمونه گيري تصادفي ساده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته كار جمع آوري اطلاعات از ۳۹ نمونه انجام شده است در ساخت پرسشنامه از مدل هاي زنجيره ارزش و پنج نيروي رقابتي پورتر و مدل PEST استفاده شده است، با توجه به اينكه در پرسشنامه يكصد و بيست سوال مورد پرسش نمونه هاي جامعه آماري قرار گرفت براي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش از آمار توصيفي شامل جداول توزيع فراواني، معيارهاي توصيفي، نمودارها، ميانگين، انحراف معيار و در آمار استنباطي از آزمون t مستقل تك نمونه ا ي و t دو متغيره استفاده شده است و با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل و خلاصه سازي داده ها انجام شده است، اطلاعات بدست آمده تاييد فرضيات تحقيق را نشان مي دهد.