مقاله شناسايي معيارهاي ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي معيارهاي ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله عملکرد
مقاله شاخص هاي ارزيابي
مقاله ارزيابي عملکرد هيات علمي
مقاله معيارهاي مطلوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: صيامي سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها اصولا به منظور دستيابي به اهدافي ايجاد شده اند كه ميزان موفقيت در دستيابي به اين اهداف ارتباط مستقيم با نحوه عملكرد كاركنان دارد، بنابراين، ارزيابي عملكرد كاركنان در مديريت منابع انساني از جايگاه ويژه اي برخوردار است. سوال اصلي پژوهش اين بوده که: معيارهاي مطلوب ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي در واحد علي آباد كدامند؟ به منظور پاسخ به سوال فوق چهار سوال فرعي و يک فرضيه ارايه گرديده است.
نوع مطالعه ميداني و روش تحقيق توصيفي / پيمايشي و همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر مديران (که نظرات آنان در چارچوب معيارهاي ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي موجود که به طور مصوب اجرا مي گردد بررسي مي شود)، استادان تمام وقت و نيمه وقت، و دانشجويان مي باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه كرجسي و مورگان تعيين گرديده است و روش نمونه گيري، تصادفي ساده مي باشد. ابزار گردآوري داده ها شامل: اسناد و مدارك موجود در دانشگاه و پرسشنامه بوده و روش تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شيوه هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي ناپارامتريک از جمله آزمون ويلکاکسون و آزمون من ويتني بوده است. در نتيجه فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار گرفت و معيارهاي مورد تاييد اعضاي هيات علمي و دانشجويان جهت ارزيابي عملکرد استادان شناسايي و معرفي گرديد.