مقاله شناسايي مقاومت مايکوباکتريوم توبرکلوزيس به ريفامپين توسط روش Multiplex Allele Specific PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي مقاومت مايکوباکتريوم توبرکلوزيس به ريفامپين توسط روش Multiplex Allele Specific PCR
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکوباکتريوم توبرکلوزيس
مقاله مقاومت دارويي
مقاله ريفامپين
مقاله واکنش زنجيره اي پليمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دين محمدي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايتي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مايکوباکتريوم توبرکلوزيس همچنان به عنوان شايع ترين علت مرگ هاي مرتبط با عوامل بيماريزاي عفوني در جهان مطرح است. ريفامپين نيز از مهم ترين داروهاي خط اول درمان بيماري سل مي باشد. شايع ترين موتاسيون هاي مرتبط با مقاومت به داروي ريفامپين در مايکوباکتريوم توبرکلوزيس بر اثر جابه جايي در کدون هاي ۵۳۱، ۵۲۶ و ۵۱۶ در ژن rpoB اتفاق مي افتد. اين مطالعه با هدف معرفي روش  (Multiplex Allele Specific) PCR براي شناسايي بيماران مبتلا به سل مقاوم به ريفامپين از طريق يافتن موتاسيون هاي ايجادشده در ژنrpoB  صورت گرفت.
روش بررسي: در اين پژوهش، وجود جهش در ۳ کدون ژن
rpoB در ۹۰ نمونه کشت مثبت بيماران مسلول ريوي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات مايکوباکتريولوژي واقع در بيمارستان مسيح دانشوري تهران در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۵ پس از انجام تست هاي حساسيت دارويي، بررسي گرديد. براي ارزيابي جهش در ۳ کدون ۵۳۱، ۵۲۶ و ۵۱۶ از روشMAS-PCR  استفاده شد.
يافته ها: بر اساس نتايج کشت،
%۳۳٫۳ از نمونه ها حساس و %۶۶٫۶ مقاوم به دارو بودند که از اين ميزان نمونه مقاوم به دارو، %۴۴٫۴ مقاوم به ريفامپين بودند. با استفاده از روشMAS-PCR ، %۳۲٫۲ از اين مقاومت ها شناسايي گرديد که %۴۳٫۴ داراي موتاسيون در کدون rpoB531، %۳۴٫۵ داراي موتاسيون در کدونrpoB526  و ۵۳۱ داراي موتاسيون در کدون  rpoB516بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد روشMAS-PCR ، روشي دقيق و مناسب براي تشخيص سريع مقاومت به ريفامپين در نمونه هاي کلينيکي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس مي باشد.