مقاله شناسايي ملکولي و سروتايپينگ O در سويه هاي اشريشياکلي مولد ورو توکسين در عفونت هاي ادراري در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي ملکولي و سروتايپينگ O در سويه هاي اشريشياکلي مولد ورو توکسين در عفونت هاي ادراري در شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي
مقاله ورو توکسين
مقاله PCR
مقاله سروتايپينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري اميري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي بيدهندي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: باکتري اشريشيا کلي مولد سم وروتوکسين عامل بيماري هاي مهمي در انسان مي باشد. بررسي حضور و شيوع ژن هاي کد کننده سموم مذکور در سويه هاي جداشده از عفونت هاي ادراري با توجه به سرو تايپ O آنها از اهداف اين بررسي بوده اند.
روش بررسي: از تعداد ۳۰۰ نمونه ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراري، اشريشيا کلي از طريق کيت تشخيصي انتروباکترياسه شناسايي گرديد. براي سروتايپينگ، بترتيب سويه ها با آنتي سرم پلي والان و منو والان مورد آزمون قرار گرفتند. سويه هاي مول وروتوکسين از طريق  PCRمشخص شدند و با کشت سويه ها در محيط سوربيتول مکانکي آگار، سرو تايپ هاي O157 از گروه هاي غير O157 تفکيک شدند. براي نشان دادن بيان ژنهايvtx2, vtx1  از روش آگلوتيناسيون سريع و پاسيو لاتکس استفاده گرديد.
يافته ها: از کل نمونه هاي ادراري، ۱۸۰ مورد از نظر اشريشياکلي کشت مثبت داشتند که از آنها ۱۵۸ مورد واحد ژنهايويروالانس بودند و همه آها بعد از کاربرد روش آگلوتيناسيون سريع و پاسيولاتکس، اثر سمي نشان دادند. ۲۴ درصد نمونه ها بصورت گروه
O157 و ۷۶ درصد بصورت گروه غير O157 طبقه بندي شدند. شايعترين ژنهاي ويروالانس در سويه هاي O26 يافت شدند که واجد ژنهاي vtx1 بودند.
نتيجه گيري: يافته هاي ما نشان داد که شيوع سويه هاي مولد سم ورو توکسين غير O157 عامل عفونت ادراري جدا شده در شهر تهران بيشتر از سويه هاي O157 بوده است. استفاده از روش هاي PCR و ايمونولوژيک امکان شناسايي دقيقتر سويه هاي مولد ورو توکسيکوژنيک  O157از غير O157 را ميسر مي سازد.