مقاله شناسايي مناطق مساعد آلودگي آب هاي زيرزميني به كمك پهنه بندي تحول كارست با GIS (مطالعه موردي استان كرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي مناطق مساعد آلودگي آب هاي زيرزميني به كمك پهنه بندي تحول كارست با GIS (مطالعه موردي استان كرمانشاه)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارست
مقاله آلودگي
مقاله استان كرمانشاه
مقاله GIS
مقاله منابع آب زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي امجد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد زيادي از استان هاي کشور، از منابع آب کارستي به عنوان منبع اصلي تامين آب براي مصارف شرب، کشاورزي و صنعت استفاده مي کنند. استان کرمانشاه نيز با مساحتي حدود ۲۴۹۵۳٫۲۸۶ کيلومتر مربع در ميانه ضلع باختري کشور واقع شده که بخش عمده آن در زون هاي زاگرس رورانده و چين خورده قرار دارد و بيشتر بلندي هاي آن، از سازندهاي سخت (كربناتي) تشكيل شده است. پهنه هاي كارستي اين استان نقش مهمي در تامين و تغذيه آبخوان ها دارند، به همين دليل براي شناسايي اين پهنه ها و ميزان تحول آنها در اين پژوهش اقدام به پهنه بندي تحول كارست و شناسايي مناطق تغذيه آب هاي زيرزميني از طريق سيماهاي سطحي کارستي، همچنين مناطق مساعد آلودگي آبخوان هاي کارستي و تهيه نقشه آن شده است. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق ابتدا چاله هاي بسته سطحي به عنوان شاخص تحول کارست با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي ۵۰۰۰۰ :۱ و تصاوير ماهواره اي ۵ متر (BW) IRS شناسايي، نقشه آنها تهيه و پس از بررسي هاي آماري و تاييد ارتباط نقشه ها با موضوع به كمك مربع كاي و عمليات ميداني، هفت عامل ارتفاع، سنگ شناسي، زمين ريخت شناسي(زمين ساخت)، دما، بارش، تبخير و شيب به عنوان عوامل موثر در تحول کارست انتخاب شده اند. پس از رقومي كردن همه داده هاي مربوطه براي ارزش گذاري (وزن دهي) طبقات نقشه هاي عامل، از روش هاي آماري تحليل سلسله مراتبي (قضاوت کارشناسي)، تراکم سطح، ارزش اطلاعاتي، وزن متغيرها و روش تجربي استفاده شده است؛ در نهايت در محيط GIS، نقشه هاي عامل همپوشاني و نقشه هاي پهنه بندي تحول کارست با ۵ روش مذكور به دست آمده است. در بين روش هاي به كار گرفته شده براي پهنه بندي، روش ارزش اطلاعاتي بيشترين انطباق را با شاخص انتخاب شده (چاله هاي بسته) در منطقه مورد مطالعه دارد. نقشه هاي پهنه بندي به دست آمده، علاوه بر تعيين مناطق با درجات مختلف تحول سيماهاي كارست در استان، محدوده هاي تغذيه آب هاي زيرزميني (کارستي) و مکان هاي مساعد آلودگي اين منابع در سطح زمين را نيز مشخص كرده است که بايد براي حفاظت از اين مناطق، تدابير مناسب به کار برد وگرنه خطرهاي زيادي محل هاي تغذيه را تهديد خواهد كرد.