مقاله شناسايي مواد موثره اسانس و بررسي اثر ضدباکتريال اسانس و عصاره گياه Salvia multicaulis Vahl عليه باکتري Xanthomonas translucens pv. Cerealis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي مواد موثره اسانس و بررسي اثر ضدباکتريال اسانس و عصاره گياه Salvia multicaulis Vahl عليه باکتري Xanthomonas translucens pv. Cerealis
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري Xanthomonas translucens pv
مقاله ترکيبات اسانس
مقاله عصاره الکلي
مقاله Salvia multicaulis
مقاله استان مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي امير
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه Salvia multicaulis Vahl از گونه هاي مهم دارويي است که خواص درماني آن از گذشته مورد توجه مردم جنوب شرق آسيا و منطقه مديترانه بوده، به همين خاطر اثر ضد باکتريايي اسانس و عصاره الکلي برگ گياه بر رشد باکتري Xanthomonas translucens pv. Cerealis. با استفاده از روش هاي ديسک ديفيوژن، چاهک و تعيين MIC مورد مطالعه قرار گرفت. گونه مورد مطالعه در اواخر خرداد ماه از کوه هاي اطراف اراک در مرحله گلدهي جمع آوري و اسانس گيري به روش تقطير با بخار آب (طرح كلونجر) انجام شد. عصاره اتانلي گياه توسط سوکسله و ترکيب هاي موجود در اسانس با استفاده از دستگاه هاي GC و GC-MS شناسايي شدند. ۲۳ ترکيب از مجموع ۹۸٫۲۳ درصد وزني اسانس استخراج شده قابل شناسايي بود.  ۱و ۸- سينئول با ۲۴٫۷۸ درصد و کامفور با ۱۷٫۹۵ درصد بيشترين ترکيبات اسانس بودند. در اين بررسي محلول هاي مادر استاندارد به ترتيب از حل کردن ۰٫۵ ميلي ليتر و۰٫۵  گرم اسانس و عصاره برگ گياه سالويا مولتي کوليس هرکدام در ۲۵ ميلي ليتر آب تهيه شد. با توجه به رقتهاي مختلف استفاده شده در آزمايش مقادير حداقل غلظت مهار کنندگي (MIC) و حداقل غلظت کشند (MBC) تعيين گرديد. تاثير عصاره گياه گياه عليه باکتري Xanthomonas translucens pv. Cerealis در غلظت هاي بکار رفته منجر به ايجاد هاله هاي عدم رشد با قطر ميانگين ۱۲٫۵ ميلي متر در روش هاي ديسک و چاهک مشاهده گرديد رقت هاي ۲۰ و ۶۰ درصد تهيه شده از اسانس و رقت هاي ۲۰ و ۸۰ درصدي از عصاره گياه عليه باکتري مورد مطالعه به ترتيب غلظت هايي بودند که باعث MIC و MBC شدند. قطر هاله هاي عدم رشد با افزايش غلظت محلول هاي تهيه شده از عصاره و اسانس گونه بررسي شده کاهش معني داري نشان مي دادند.